Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Lenker og referanser

F a k t a   o m  r u s m i d l e r   o g  r u s m i d d e l p o l i t i k k

S t a t i s t i k k 

V e i l e d e r e

A n d r e  l e n k e r

R E F E R A N S E R

Babor, T., Caetano, R., Casswell, S., Edwards, G., Giesbrecht, N., Graham, K., et al. (2010): Alcohol: No ordinary commodity. Research and public policy. Second edition. Oxford: Oxford University Press.

Befring, E., Frønes, I. og Sørlie, M.A. (2010): Sårbare unge. Nye perspektiver og tilnærminger. Gyldendal Akademisk.

Ferrer-Wreder, L., Stattin, H. Lorente, C., Tubman, J.G. og Adamson, L. (2005): Framgångsrika preventionsprogram för barn och unga. En forskningsöversikt. Stockholm: Gotha. 

Gravrok, Ø., Schancke, V., Andreassen, M. og Domben, P. (2006): Lokal skolestrategi for rusforebyggende og helsefremmende arbeid – en kunnskapsoppsummering. Skriftserie fra Nordnorsk Kompetansesenter-Rus, ved Nordlandsklinikken.

Helsedirektoratet (03/2010): Fra bekymring til handling. En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet

Helse- og omsorgsdepartementet (01.01.2012): Lov om folkehelsearbeid

Helse- og omsorgsdepartementet (2008): Opptrappingsplanen for rusfeltet

Henriksen, Ø. (2012): Alkohol er ikke for de unge. Ungeogrus.no

Henriksen, Ø. (2002): Ikke som jeg gjør, men som jeg sier. Om rus, kommunikasjon og oppdragelse. Tano Aschehoug.

Koutakis, N., Stattin, H., Kerr, M. (2008): Reducing youth alcohol drinking through a parenttargeted intervention: the Örebro prevention Program. Addiction, Volume 103 Issue 10, s. 1629-1637. 

Kunnskapsdepartementet (1998): Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova). Lovdata.no

Kunnskapsdepartementet (2006): Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Midlertidig utgave juni 2006.

NIDA- National Institute on Drug Abuse (2003): Preventing drug use among children and adolescents. A researchbased guide for parents, educators, and community leaders. U.S.Department of health and human services.

Nordahl, T., Gravrok, Ø., Knudsmoen, H., Larsen, TMD. Og Rørnes, K. (2006): Forebyggende innsatser i skolen. Rapport fra forskergrupper nedsatt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier. Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet. 

Nordahl, T., Sørlie, M.A., Manger, T. og Tveit, A. (2006): Atferdsproblemer blant barn og unge. Teoretiske og praktiske tilnærminger. Fagbokforlaget.

Pedersen, W. (2006): Bittersøtt. Oslo: Universitetsforlaget.

Rossow, I. og Nordström, T. (2011): The impact of small changes in bar closing hours on violence. The Norwegian experience from 18 cities. Addiction.

Rossow, I.,Pape, H. og Baklien B. (2010): Tiltak for å begrense alkoholrelaterte skader og problemer. SIRUS-Rapport 5/2010.

SIRUS (2011): Rusmidler i Norge. Statens institutt for rusmiddelforskning 

Sirus (Sirus-rapport 5/2010): Tiltak for å begrense alkoholrelaterte skader og problemer. Kapittel 3; Informasjons- og holdningstiltak • Statens Folkhälsoinstitut (2010): Berusning på schemat. Östersund: Statens Folkhälsoinstitut.

Tolan, P., Szapocznik, J. og Sambrano, S. (2007): Preventing youth substance abuse. Science-based programs for children and adolescents. Washington DC: American Psychologial Association

Utdanningsdirektoratet (2011): Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljø. Udir.no

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Heftets tittel: Støttemateriell 
Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen – forslag til læringsaktiviteter IS-1978

Utgitt: Juni 2012 , sist oppdatert februar 2014

Utgitt av: Helsedirektoratet i samarbeid med Utdanningsdirektoratet

Kontakt: Kompetansesenter rus – region Nord
(tilknyttet UNN, klinikk for rus- og spesialpsykiatri) 
Teknologiveien 10 
8517 Narvik
Tlf. 76 96 73 10
Område: Nordland, Troms, Finnmark
Hjemmeside: www.korusnord.no

Forsidefoto: Yuri Arcurs

Grafisk design: www.aasebie.no