Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Forord

Støttemateriell; Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen – forslag til læringsaktiviteter, er utarbeidet av Kompetansesenter rus – region Nord (KoRus-Nord). Arbeidet er utført på oppdrag fra Helsedirektoratet og i nært samarbeid med Utdanningsdirektoratet.

Dette støttemateriellet er ett av tiltakene i Helse- og omsorgsdepartementets opptrappingsplan for rusfeltet; å videreutvikle det rusmiddelforebyggende arbeidet i skolen.

Hensikten er å spre kunnskap om hvordan skolen kan bidra til det rusmiddelforebyggende arbeidet og være en støtte i undervisningen om rusmidler. Målgruppen for støttemateriellet er først og fremst skoleeiere, rektorer, lærere og skolehelsetjenesten.

Grunnleggende for alt helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen er Utdanningsdirektoratets satsing Bedre læringsmiljø. Med «læringsmiljø» menes de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene på skolen som har betydning for elevenes læring, helse og trivsel.

Ifølge SIRUS-forskningsrapport 5/2010 Tiltak for å begrense alkoholrelaterte skader og problemer, kapittel 3; Informasjons og holdningstiltak, er det høyst usikkert hvilke virkninger såkalte rusforebyggende skoleprogrammer har på ungdoms bruk av alkohol og andre rusmidler. Programmer som søker å fremme elevenes psykososiale ferdigheter (såk. life skills training) og fordrer aktiv deltakelse fra elevene, skiller seg positivt ut. Å øke elevenes kunnskap om rusmidler kan ifølge forskning bidra til å påvirke de unges holdninger i gunstig retning.

Derfor er dette materiellet først og fremst en støtte til undervisningen om rusmidler og tilpasset relevante kompetansemål i de ulike læreplanene. I eget kapittel beskrives skolens bidrag til positiv russetid, da dette er en risikosituasjon med tanke på overdreven bruk av rusmidler. Det pekes på andre sentrale elementer i lokalt rusforebyggende arbeid som lokale forebyggingsplaner, samarbeid med foresatte og foreldremøter på skolen. Disse elementene kan sees i sammenheng med lokalt folkehelsearbeid og implementering av Folkehelseloven, som regulerer kommunenes og fylkeskommunenes oppgaver og ansvar i å fremme befolkningens helse og trivsel.

Materiellet er ikke en støtte til lærernes oppfølging av bekymringer knyttet til enkeltelever og konkrete situasjoner med rusmiddelbruk blant elevene. Her vises det til Helsedirektoratets tidlig intervensjonssatsing og veilederen Fra bekymring til handling.

Helsedirektoratet ønsker alle som arbeider med rusmiddelforebyggende arbeid i skolen, lykke til!