Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Avslutning

I alt forebyggende arbeid er det vesentlig å arbeide systematisk og langsiktig. Det er også viktig at alle på skolen involveres i arbeidet og at ledelsen tar et spesielt ansvar for arbeidet. For å få til dette er planmessig arbeid, godt læringsmiljø og skole- hjem- samarbeid sentrale nøkkelord.

Figur 3 illustrerer dette. Skolens virksomhet, også rusmiddelforebyggende innsatser, bør bygge på kunnskapsbaserte strategier. Inkludert i dette er også arbeid for et godt læringsmiljø. To sentrale elementer i et godt læringsmiljø er god relasjon mellom lærer og elev og god skole– og klasseledelse. Dermed er lærere vesentlige for at det forebyggende arbeidet skal bli vellykket. Når det gjelder temaet rus, er det viktig at en får til diskusjoner mellom elever og voksne om utprøving og bruk av rusmidler, uten formaninger, instruksjoner og speiding etter tegn på rusmiddelbruk. Videre er det viktig å ha en plan for det rusforebyggende arbeidet, og at denne inkluderes i skolens årsplaner. Her har rektor et spesielt ansvar for å ivareta systematikk, langsiktighet og kvalitet i arbeidet.

Et annet sentralt element i arbeidet er at de ulike innsatsene settes inn på riktig tidspunkt i skoleløpet, noe som både læreplanverket og forskning gir støtte for. Samarbeidet mellom hjem, skole og andre samarbeidspartnere er viktig for å lykkes. Det bør etableres rutiner for dette samarbeidet slik at det oppleves lett å kommunisere med hverandre.

I et rusforebyggende perspektiv er det også nødvendig at aktørene har kunnskaper om risiko og beskyttelsesfaktorer og hvordan en kan styrke beskyttelsesfaktorer og redusere risiko så langt det er mulig.

Læreplanverket er rammeverket for hele skolens virksomhet. Forebyggende arbeid bør tilpasses skolens øvrige virksomhet og hjemles i opplæringsloven, generell del av læreplanverket og i kompetansemål i ulike trinn og fag.