Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Statlige satsninger

Artikler & Kronikker
Rapporter
Bokomtaler
Statlige satsninger
Praksiserfaringer

Veiledere om smittevern i barnehager og skoler

25.03.2021

Veilederne kom i forkant av oppstart for barnehagene og skolenes 1-4.trinn i slutten av april, etter at skoler og barnehager ble stengt ned i mars 2020 på grunn av Covid 19. Gjennom 2020 og pandemien er veilederne revidert flere ganger.  Veiledern...

Les mer  >

Ingen å miste. Handlingsplan for forebygging av selvmord (2020-2025)

15.09.2020

Åtte departementer har vært med på å utarbeide regjeringens nye nasjonale handlingsplan for forebygging av selvmord. Med denne handlingsplanen er målet nullvisjon for selvmord i Norge. Ønsket er å formidle et verdisyn om at vi som samfunn ikke har...

Les mer  >

Læreplanverket

31.08.2020

Læreplanverket består av overordnet del, fag- og timefordelingen og læreplaner i fag. Dette er forskrifter til opplæringsloven og skal styre innholdet i opplæringen.  Nye læreplaner innføres gradvis fra 1. august 2020. Gå til læreplanverket på...

Les mer  >

Bedre læringsmiljø

01.08.2020

Ifølge Opplæringsloven § 9a-1 har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Når skolen jobber med læringsmiljøet, ivaretar man også generell del av...

Les mer  >

Læringsmiljø og mobbing (regjeringen.no)

01.07.2020

Alle barn og elever har rett til et godt og inkluderende læringsmiljø uten mobbing. På regjeringen.no/kunnskapsdepartementet finnes en samleside med statlig informasjon om læringsmiljø og mobbing.

Les mer  >

Veiledere for smittevern i barnehager og skoler under covid-19 utbruddet 2020

29.05.2020

Veilederne kom i forkant av oppstart for barnehagene og skolenes 1-4.trinn i slutten av april, men reviderte versjoner kom nå i mai. Veilederne er utgitt av Helsedirektoratet, med faglig innhold levert av Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstit...

Les mer  >

Kompetansereformen – Lære hele livet. Meld. St. 14 (2019–2020)

22.04.2020

Kompetansereformen har to mål. Det første målet er at ingen skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse. Alle skal få mulighet til å fornye og supplere sin kompetanse, slik at flere kan stå lenger i arbeid. Det andre målet er å tette...

Les mer  >

Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge

21.01.2020

Målet med denne nye retningslinjen er å styrke oppdager- og handlingskompetansen hos ledere og ansatte i kommunen. Den retter seg mot alle barn og unge med mål om å nå de utsatte. Seks direktorater står bak den digitale retningslinjen, som erstatt...

Les mer  >

Med rett til å mestre. Struktur og innhold i videregående opplæring

17.12.2019

Målet med denne NOU’en er å vurdere styrker og svakheter ved dagens videregående opplæring, og å komme med forslag til endringer i strukturen, organiseringen og fagsammensetningen i opplæringen. Arbeidet er utført av Liedutvalget, ledet av Ragnhil...

Les mer  >

Jenterom, gutterom og mulighetsrom — Likestillingsutfordringer blant barn og unge

27.11.2019

#UngIDag-utvalget ble oppnevnt 18. mai 2018. Utvalget fikk i oppdrag å utrede likestillingsutfordringer barn og unge møter i familien, barnehage, skole og skolefritidsordning, på forbrukerområdet, på skjerm og i fritiden. Utvalget skulle se særlig...

Les mer  >

Faglig retningslinje for skolehelsetjenesten 5-20 år

11.11.2019

Den nye retningslinjen er et kapittel i den  nasjonale faglige retningslinjen for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten som består av fire deler. Fellesdelen omhandler ulike tema som ledelse, styring o...

Les mer  >

Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

08.11.2019

Alle barn fortjener en god start i livet, og de skal oppleve å være inkludert. Det betyr å være en del av fellesskapet fra de starter i barnehagen til de går ut av videregående. Stortingsmeldingen, utgitt av Kunnskapsdepartementet, inneholder en...

Les mer  >

Veileder for samarbeid mellom skole og barnevern

05.11.2019

Utarbeidet av Bufdir med bidrag fra Utdanningsdirektoratet. Denne veilederen presenterer sentrale tema som er relevant i samarbeidet mellom skole og barnevern. Veilederen er inndelt i 5 hovedoverskrifter: Bekymringsmelding Hva gjør du som lærer nå...

Les mer  >

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

24.10.2019

BTI er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til. Hensikten med BTI-modellen er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen....

Les mer  >

Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019–2024). Prop.121 S.

12.06.2019

Regjeringen la i august 2017 frem en strategi for psykisk helse. Strategien  Mestre hele livet – Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022)   var et forarbeid til en helhetlig og forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykisk...

Les mer  >

Folkehelsemeldinga. Gode liv i eit trygt samfunn. Meld.St.19 (2018-2019

05.04.2019

Regjeringen har gitt ut en ny stortingsmelding om folkehelsepolitikken. Den inneholder mange mål og strategier, hvor ønsket er et bærekraftig velferdssamfunn gjennom et godt og tverrsektorielt folkehelsearbeid. Det er særlig tre hovedområder som e...

Les mer  >

Nye sjanser - bedre læring - kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp (NOU 2019:3)

04.02.2019

Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner (Stoltenbergutvalget) fikk i oppgave å bygge et nyansert og balansert kunnskapsgrunnlag om hvorfor kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner oppstår og foreslå tiltak for å motvirke uheldige...

Les mer  >

Handlingsplan mot spilleproblemer 2019-2021

07.01.2019

Den nye handlingsplanen er den femte i rekka siden 2005, og danner grunnlaget for regjeringens arbeid i å bekjempe spilleproblemer i Norge. Kulturdepartementet har fastsatt den nye handlingsplanen, som er utarbeidet av Lotteritilsynet i samarbeid...

Les mer  >

Strategi for mennesker med funksjonsnedsettelse – Et samfunn for alle

19.12.2018

Et samfunn for alle – regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2020-2030 skal bidra til en bedre samordnet og helhetlig innsats for å nå regjeringens mål om likestilling av personer med funksjonsned...

Les mer  >

Trygge foreldre – trygge barn. Regjeringens strategi for foreldrestøtte (2018-2021)

29.06.2018

Trygge foreldre – trygge barn. Regjeringens strategi for foreldrestøtte (2018-2021)  har som mål at alle som har omsorg for barn skal vite hvor de kan få hjelp når det er behov for det, og det skal være lett å finne frem til råd og veiledning. Mål...

Les mer  >

0-24 SAMARBEIDET – en innsats for barn og unge

30.11.2017

Gjennom 0–24-samarbeidet vil vi bidra til at alle barn og unge får den støtten og hjelpen de behøver for å mestre eget liv.

Les mer  >

Svikt og svik — Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt

22.06.2017

NOU 2017:12, med tittelen  Svikt og svik,  ble nylig lagt frem av det regjeringsoppnevnte Barnevoldsutvalget.   Mandatet var å avdekke, i hvilken grad og på hvilken måte det offentlige tjenesteapparatet har sviktet i sin håndtering av saker der ba...

Les mer  >

Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen. Meld. St. 21 (2016–2017)

25.04.2017

Kunnskap er nøkkelen til fremtiden, både for hvert enkelt menneske og for samfunnet som helhet. For at barn og unge skal ha lyst til å lære, være motiverte og oppleve mestring må alle som har en rolle i utdanningssystemet være preget av lærelyst....

Les mer  >

#Ungdomshelse– regjeringens strategi for ungdomshelse 2016–2021

30.06.2016

Ungdomstiden er en viktig periode i livet. Det er kanskje den perioden i livet det skjer flest fysiske, psykiske og sosiale endringer, og der det gjøres veivalg som kan få stor betydning for livet senere. Det er også en periode preget av økt...

Les mer  >

Barn som lever i fattigdom. Regjeringens strategi 2015-2017

06.05.2015

En oppvekst i fattigdom i Norge innebærer færre valgmuligheter og som oftest en lavere levestandard enn det jevnaldrende har. Dette kan ha mange og negative konsekvenser, både på kort og lang sikt. At noen barn lever i fattigdom i et land hvor de...

Les mer  >

En god barndom varer livet ut. Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014–2017)

09.12.2014

Tiltaksplanen En god barndom varer livet ut gjelder for perioden 2014–2017, og inneholder 43 tiltak for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom. Hovedmålsettingen med planen er å forebygge og hindre at barn og ungdom utsettes for...

Les mer  >

Støttemateriell. Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen

12.02.2014

I et samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet og KoRus-Nord er det utviklet et støttemateriell for rusmiddelforebyggende arbeid i skolen: "Støttemateriell: Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen - Forslag til læringsaktiviteter"....

Les mer  >

Kvalitet i skolen

31.10.2008

Læremidler er viktig for å sikre at elevene får tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Gode læremidler sørger for sammenheng, bidrar til variasjon og systematikk i opplæringen og sørger for informasjon til hjemmene. Læremidler er også viktig fo...

Les mer  >

Fra eldst til yngst - samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

17.06.2008

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veilederen, som skal styrke sammenhengen mellom barnehage og skole og skape en god overgang for barn når de begynner på skolen. God kvalitet og sammenheng i utdanningssystemet kommer alle barn, unge og...

Les mer  >

Oversikt over flere statlige føringer og lover

01.01.2008

På forebygging.no finner du en oversikt over flere statlige føringer: Handlingsplaner, rapporter o.l NOU - Norges offentlige utredninger Stortingsmeldinger og Stortingsproposisjoner Veiledere og rundskriv   Her finner du et utvalg av relevante lov...

Les mer  >