Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Kartlegging av prosjektet «Bedre læringsmiljø»

06.01.2015 | Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU) ved Høgskolen i Hedmark

Denne rapporten er basert på resultatene av en kartleggingsundersøkelse av prosjektet «bedre læringsmiljø». 86 skoler har siden 2010 fått midler til å videreutvikle og forbedre sitt læringsmiljø gjennom å arbeide forskningsbasert og med tilknytning til et eksternt kompetansemiljø. Denne kartleggingsundersøkelsen tar utgangspunkt i tre problemstillingen: 1) i hvilken grad opplever elever og lærere at målet med prosjektet er nådd på den enkelte skole? 2) Hvordan opplever elevene og lærerne kvaliteten ved læringsmiljøet nå? 3) Har lærerne/skolene greid å endre praksis slik at den har blitt mer kunnskapsbasert?

Undersøkelsen ble gjennomført våren 2014, og 7322 elever og 1275 lærere deltok. De faktorene som har betydning for kvaliteten for læringsmiljøet er: læreren som leder, relasjoner mellom elev-lærer, relasjoner mellom elever, bruk av regler i skolen, sosial kompetanse i læringsmiljøet, skolens kultur og ledelse, mobbing, forventninger til elevene og samarbeid mellom hjem og skole.

Resultatene tyder på at prosjektskolene i snitt har realisert et ganske godt læringsmiljø. Forskerne presiserer imidlertid at det også kan tenkes at alle norske skoler over tid har fått et bedre læringsmiljø, og at det ikke er spesielt for skolene i satsingen. Det er også verdt å merke seg at elevenes opplevelse av eget læringsmiljø varierer betydelig på og mellom skolene. Samlet sett er det slik at skoler som skårer høyest på en faktor, ofte også skårer best blant de beste på de øvrige indikatorene for kvalitet på læringsmiljøet. Forskerne tolker dette som et tegn på at et helhetlig arbeid med kvalitetsheving av læringsmiljøet trolig gir de beste resultatene. Forskerne anbefaler å ha et særlig fokus på læringsmiljøet på slutten av barneskolen, ungdomstrinnet og videregående opplæring.

Rapporten viser at sammenhengen mellom systematisk utviklingsarbeid og samarbeid mellom lærere er spesielt viktig. Spørsmålene lærerne har svart på dreier seg bl.a om samarbeid om undervisning, støtte og hjelpe hverandre, planlegge undervisning sammen og inngå i gjensidig og forpliktende samarbeid. De er også mer positive til relasjonen mellom elev-lærer på egen skole, enn andre lærere som ikke har vært tilsvarende aktive i prosjektperioden.

Denne undersøkelsen gir indikasjon på at det er et ganske godt læringsmiljø i de undersøkte skolene, men samtidig viser den kvalitetsforskjeller både mellom skoler og innad i skoler som krever videre arbeid. Lærerne svarer også gjennomgående bekreftende på at de har drøftet egen praksis og arbeidet aktivt i prosjektet. Skolene har arbeidet systematisk med prosjektet over tid og dermed sannsynligvis bidratt til at skolenes kapasitet er videreutviklet. Dette indikerer at systematisk arbeid over lang tid der alle lærerne arbeider ut fra de samme målene gir resultater til beste for elevene.

Les rapporten >> Kartlegging av prosjektet «Bedre læringsmiljø»