Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Evaluering av Perspektiv - et ung-til-ung-prosjekt i uteseksjonen i Oslo

18.05.2020 | KoRus-Oslo

Perspektiv driver likepersonsarbeid i regi av Uteseksjonen. I prosjektet skal ungdom fungere som ressurs for andre unge. Erfaringskonsulentene, i alt åtte personer, er mellom 18 og 25 år og de rekrutteres fra miljøet i målgruppene. Prosjektet har fokus på forebyggende ungdomsarbeid, tidlig intervensjon og bruk av erfaringskonsulenter gjennom ung-til-ung-metodikk. Metoden er utviklet som en del av det forebyggende arbeidet av oppsøkende tjenester i Norge, og er rettet mot risikogrupper i subkulturelle miljøer. Prosjektet ble etablert som et svar på behov avdekket gjennom en kartlegging av ungdomsmiljøer på Oslo S. Etter hvert utvidet prosjektet til å rekruttere unge fra ulike miljø. 

Datasamlingen for denne evalueringen er gjort gjennom flere metoder; kvalitative intervjuer, spørreundersøkelser og feltarbeid/observasjon. Datasamlingen foregikk fra april 2019 til begynnelsen av august 2019. Flere av problemstillingene prosjektgruppen ønsket belyst gjennom denne evalueringen kan vanskelig belyses grunnet endringer i målgruppen og mangelen på konkrete effektindikatorer. Derfor belager denne evalueringen seg på opplevd endring, erfaring og effekt hos ansatte i Uteseksjonen, samarbeidspartnerne og erfaringskonsulentene i Perspektiv.

Sentrale funn (hentet fra rapporten s. 33)

 • Erfaringskonsulentene oppnår lettere, og en annerledes kontakt med ungdommene i målgruppen sammenliknet med fagpersoner.
 • Å være erfaringskonsulent bidrar til å styrke erfaringskonsulentene selv, i tillegg til at de hjelper andre ungdommer og fagpersoner som jobber opp mot ungdommene i målgruppene.
 • Tett oppfølging og veiledning av erfarings- konsulentene er sentralt og viktig, da ungdommene er ansatt på bakgrunn av egen erfaring og tilknytning til et miljø som forbindes med utfordringer. Oppfølgingen av erfaringskonsulentene må foregå kontinuerlig.
 • Antall ungdommer i det alternative miljøet som oppholder seg på Oslo S er nå minimalt sammenliknet med da prosjektet ble opprettet. Prosjektet har underveis klart å vende seg mot en annen målgruppe, som vokser i antall personer på Oslo S: byvankerne. Det kan med fordel rettes enda mer midler og ressurser mot dette ungdomsmiljøet.
 • Mye kan tyde på at det kan, og bør, feltes mer mot byvankerne enn det gjøres i dag. Dette understøttes særlig av HKH-rapporten «Unge på Oslo S» som ble publisert av Uteseksjonen høsten 2019.
 • Erfaringskonsulentene gir uttrykk for at de trives godt i jobben, får tilstrekkelig opplæring og oppfølging, og mange av dem ønsker og kan jobbe mer i prosjektet enn det de gjør i dag.
 • Lojalitet kan ha vært et hinder for kritiske innspill fra informanter og respondenter som har bidratt til datagrunnlaget for denne rapporten.
 • Flere ansatte i Uteseksjonen rapporterer at de får en annerledes og bedre kontakt med ungdom når de er ute og felter med Perspektiv.
 • Byvankerne kan med fordel få et oppholdssted som f.eks. Sub Scene eller Kafé Q.
 • Temasamlinger bør også innrettes og tilrettelegges for byvankermiljøet, da byvankerungdommene ikke oppsøker Sub Scene og Kafè Q.
 • Konkrete effektindikatorer, økt syste- matisering i tellinger vil gjøre det enklere å undersøke prosjektets effekt i fremtiden.
 • Erfaringskonsulentene trenger en mer helhetlig forståelse av Uteseksjonens arbeid. • Alle samarbeidspartnerne gir positive tilbakemeldinger om prosjektet og roser erfaringskonsulentene. I tillegg ønsker de mer samarbeid i fremtiden.

 

Les hele rapporten >> HER