Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Barnehage – og skolemiljø. Vurdering av kompetansetiltak

15.12.2020 | Udir

Oppdraget med å vurdere kompetansetiltakene for barnehage- og skolemiljø ble gitt Utdanningsdirektoratet av Kunnskapsdepartementet i 2019. Udir ble bedt om å «foreta en vurdering av alle kompetansetiltakene som nå gjennomføres for å bygge gode barnehage- og skolemiljøer uten mobbing, herunder vurdere mobbeprogrammenes plass i kompetansearbeidet».

Det har skjedd mye godt arbeid og positive endringer i barnehager og skoler de siste årene, og mange opplever å ha forbedret sin pedagogiske praksis etter å ha deltatt i kompetansetiltak. Skal barn og elever få oppfylt sin rett til et trygt og godt barnehage- og skolemiljø, må ledere og ansatte i barnehager og skoler ha høy kompetanse i å fremme et inkluderende miljø, og forebygge og håndtere ulike former for krenkelser. Utdanningsdirektoratet legger til grunn at barnehage- og skoleeiere har hovedansvaret for kompetanseutvikling i barnehager og skoler. Samtidig mener direktoratet at staten må ha tiltak når barn i barnehagen og elever på skolen ikke får oppfylt sin rett til et trygt og godt miljø. Kompetansetiltak bør ivareta helheten av føringene i regelverket, herunder rammeplan og læreplanverk. Videre bør kompetansetiltak være forsknings- og kunnskapsbaserte, og gi innsikt i ulike faglige perspektiver på barnehage- og skolemiljø. Tiltak bør også stimulere til tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid, der det er hensiktsmessig.

Utdanningsdirektoratet anbefaler at statlige utdanningsmyndigheter ikke stimulerer til et høyt antall tiltak, men jobber for å få til bedre sammenheng mellom eksisterende tiltak og ordninger. Dette gjelder tiltak i egen sektor, som regional ordning for barnehage, desentralisert ordning for skole og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Og det gjelder relevante tiltak i andre sektorer i arbeidet med å bedre oppvekst-, barnehage- og skolemiljø.

Statlige utdanningsmyndigheter bør prioritere kompetansetiltak for barnehage høyt. Utdanningsdirektoratet anbefaler å utrede hvordan statlig initierte tiltak kan bli mer brukerrettet for både kommunale og private barnehageeiere. Det bør også vurderes om det skal utvikles egne kompetansetiltak for videregående opplæring.

Når det gjelder enkelttiltak og ordninger har direktoratet følgende anbefalinger:

  • det planlegges to nettbaserte kompetansepakker om barnehagemiljø og skolemiljø på Utdanningsdirektoratets kompetanseportal. Disse vil være gratis og åpne for alle
  • avvikle samlingsbasert tilbud når deltagerne i pulje 5 er ferdige i 2022, men vurdere behov for digitale fagsamlinger i regi av Udir som støtte til lokal kompetanseutvikling
  • Læringsmiljøprosjektet bør videreføres, videreutvikles og samordnes med oppfølgingsordningen
  • Dembra bør settes i sammenheng med kompetansetiltak for skolemiljø, hvor det å tydeliggjøre sammenhengene mellom opplæring i fag og skolens arbeid med læringsmiljø og skolekultur er sentralt
  • Videreutdanning i skolemiljø for skoleledere bør videreføres, og det bør opprettes et lignende tilbud for styrere
  • Utdanningsdirektoratet bør ikke lyse ut midler til implementering av program til programeiere
  • Mobbeombudsordningen anbefales å videreføres, men det nasjonale mandatet må spisses og organisering av ordning gjennomgås for å sikre at det blir en likeverdig ordning for barn og elever i hele landet

Les rapporten >> HER