Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Rapporter

Artikler & Kronikker
Rapporter
Bokomtaler
Statlige satsninger
Praksiserfaringer

Vi vil dere skal forstå - 142 barn og unge om selvskading

20.01.2021 | Forandringsfabrikken

Undersøkelsen «Vi vil dere skal forstå» har hentet inn kunnskap direkte fra 142 barn og ungdommer mellom 15-20 år. Deltakerne har bidratt med erfaringer fra og gitt råd til de tjenestene de selv har erfaring med. Undersøkelsen ble gjennomført i to...

Les mer  >

Ungdom med uavklart tilstand

18.01.2021 | Ukom

Bakgrunnen for rapporten er historien om 17 år gamle "Jonas" som tok sitt eget liv kort tid etter at han hadde fått avslag i BUP for andre gang. Jonas sin historie er ikke unik. Rapporten tegner et bilde av hvordan en enkelt ungdom kan ha opplevd...

Les mer  >

Barnehage – og skolemiljø. Vurdering av kompetansetiltak

15.12.2020 | Udir

Oppdraget med å vurdere kompetansetiltakene for barnehage- og skolemiljø ble gitt Utdanningsdirektoratet av Kunnskapsdepartementet i 2019. Udir ble bedt om å «foreta en vurdering av alle kompetansetiltakene som nå gjennomføres for å bygge gode...

Les mer  >

Barn, ungdom og koronakrisen

14.12.2020 | NKVTS-rapport 2/2020

En landsomfattende undersøkelse av vold, overgrep og psykisk helse blant ungdom i Norge våren 2020. Delrapport 1 av 3. Dette er den første av tre delrapporter fra et forskningsprogram som har til hensikt å fremskaffe kunnskap om hvilke psykososial...

Les mer  >

Barn som pårørende under pandemien. Erfaringer fra samtaletilbudet BaRsnakk etter covid-19- utbruddet i Norge

13.11.2020 | Barn av rusmisbrukere (BAR)

I Norge er det over 200 000 barn og unge som kan anses som ekstra sårbare. Det viser en rapport fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Chattetjenesten BaRsnakk møtte i perioden mars til mai en del av disse. Nå foreligger en rapport som...

Les mer  >

Ungdata 2020. Nasjonale resultater

24.09.2020 | Nova-rapport 16/2020

Ungdata er en nettbasert spørreundersøkelse som blir gjennomført hvert tredje år i de aller fleste norske kommuner og skoler. Årets rapport viser at de fleste elevene har gode oppvekstvilkår og et liv preget av god livskvalitet. Flertallet...

Les mer  >

Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid 19 pandemien - Statusrapporter

03.09.2020 | Bufdir

Covid-19 pandemien og smitteverntiltakene som ble iverksatt fra 13. mars har i stor grad påvirket hverdagen til alle barn og unge. Barnehager og skoler har vært stengt. Smitteverntiltak er iverksatt i tjenester til barn og unge. Barne- og...

Les mer  >

Rusforebyggende arbeid i skolen

20.08.2020 | Osloskolen og KoRus Oslo

Hensikten med denne veilederen er å gi skolene verktøy og rammer for det rusforebyggende arbeidet. Arbeidet med rusforebygging i skolen skal bidra til at ungdom utvikler kunnskap om rus og rusmidler og ferdigheter som hjelper dem til å ta gode...

Les mer  >

«Ungdom i koronatiden». Resultater fra en spørreundersøkelse i Innlandet og Viken

20.07.2020 | KoRus-Øst

Under korona-epidemien våren 2020 hadde elever over hele landet uker med hjemmeskole og store begrensninger for hva de kunne foreta seg på fritiden. En spørreundersøkelse fra KoRus-Øst gir innblikk i hvordan ungdom opplevde og håndterte livet unde...

Les mer  >

Hva skal til for at barn og unge som vokser opp med dårlig råd, kan få det bedre?

16.07.2020 | Bufdir

- Ungdomspanelets innspill til regjeringens lavinntektsstrategi. I denne rapporten gir ungdomspanelet råd om hvordan ungdommer som vokser opp i lavinntektsfamilier kan få det bedre. Anbefalingene handler blant annet om fritid, skole, økonomi og...

Les mer  >

Oslo-ungdom i koronatiden. En studie av ungdom under covid-19-pandemien

10.06.2020 | NOVA-rapport 12/2020

Rapporten oppsummerer hovedfunnene fra undersøkelsen «Oslo-ungdom i koronatiden». Den kartlegger ungdoms hverdagsliv mens covid-19-pandemien preget landet på det mest intense våren 2020. Undersøkelsen belyser hvordan ungdom i Oslo hadde det under...

Les mer  >

Evaluering av Perspektiv - et ung-til-ung-prosjekt i uteseksjonen i Oslo

18.05.2020 | KoRus-Oslo

Perspektiv driver likepersonsarbeid i regi av Uteseksjonen. I prosjektet skal ungdom fungere som ressurs for andre unge. Erfaringskonsulentene, i alt åtte personer, er mellom 18 og 25 år og de rekrutteres fra miljøet i målgruppene. Prosjektet har...

Les mer  >

Trøbbel i grenseflatene. Samordnet innsats for utsatte barn og unge

07.04.2020 | FaF0-rapport 2/2020

De aller fleste barn i Norge har gode oppvekstvilkår. Samtidig er det en økende uro for barn og unge som ikke har det bra, og som vokser opp med ulike levekårsproblemer. I denne rapporten er grenseflatene mellom tjenester i kommunene et...

Les mer  >

Ungdata. Ung i Distrikts-Norge

31.01.2020 | NOVA-rapport 3/2020

Distriktssenteret har gitt NOVA i oppdrag å gi bred analyse av hva ungdomsundersøkelsen Ungdata kan fortelle om hvordan ungdom som vokser opp i de minst sentrale delene av Norge har det, og hva de driver med på fritida. Målet er å gi et oppdatert...

Les mer  >

Uteområder i barnehager og skoler

11.12.2019 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Hvordan sikre kvalitet i utformingen.  Formålet med foreliggende rapport er å presentere oppdatert kunnskap som skal munne ut i nye anbefalinger for innholdskvaliteter og arealstørrelse i uteområder i skoler og barnehager. Barn og unge er mindre...

Les mer  >

Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år

20.11.2019 | NKVTS-rapport 4/2019

Det er en prioritert samfunnsoppgave å beskytte barn mot vold og overgrep. Likevel tyder tidligere undersøkelser på at altfor mange barn og unge opplever vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt i løpet av barne- og ungdomsårene. Denne rapporten...

Les mer  >

Beefring, voldsbruk og avtalte slosskamper blant ungdom i Færder

21.10.2019 | HKH-rapport 1/2019 fra Færder kommune.

En HKH-kartlegging (Hurtig Kartlegging og Handling) er en metode for hurtig å kartlegge det vi trenger å vite noe om slik at vi kan handle. Kartleggingen ble igangsatt fordi det ble rapportert om en økning av beefing, voldsbruk og avtalte...

Les mer  >

Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Hvordan brukes de og til hvilken nytte?

04.10.2019 | NKVTS

Regjeringen har siden 2007 anbefalt kommunene å utarbeide kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Hensikten med handlingsplanene er å systematisere og koordinere kommunenes arbeid med vold i nære relasjoner. Denne rapporten beskriver...

Les mer  >

Ungdata 2019. Nasjonale resultater

19.08.2019 | NOVA Rapport 9/2019

Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Fra 2010 og fram til sommeren 2019 har over 600 000 ungdommer, på ungdomsskoler og videregående...

Les mer  >

Europeisk narkotikarapport 2019

19.06.2019 | EMCDDA

Rapporten gir en analyse av de nyeste dataene om narkotikasituasjonen og tiltak for å møte den i EU, Norge og Tyrkia. Den baserer seg på statistikk fra 2017, og finnes som interaktive nettsider og som pdf-fil på flere språk, blant annet norsk....

Les mer  >

Ungdata junior 2017-2018

03.06.2019 | NOVA-rapport 7/2019

Formålet med undersøkelsen er å gi et overordnet bilde av hvordan barn har det i lokalmiljøene, og hvordan de opplever hverdagen sin på ulike områder. Dessuten ønsker forskerne bak rapporten å si noe om forskjeller og likheter etter barnas kjønn,...

Les mer  >

«Unge på Oslo S» - En kartlegging av mindreårige i et ungdomsmiljø

22.05.2019 | HKH-rapport fra Uteseksjonen i Oslo (2019)

Denne rapporten er basert på informasjon fra flere ulike kilder. Åpne konsultasjonsmøter med tjenester fra bydeler og sentrum har dannet grunnlag for 14 intervju med tjenestene. I tillegg er 14 unge fra Oslo S miljøet intervjuet, og det er brukt...

Les mer  >

Ungdom, kjønn og fritid

21.05.2019 | NOVA Rapport 6/2019

Denne rapporten handler om kjønnsmønstre i ungdoms organiserte og uorganiserte fritid, og om likestillingsutfordringer knyttet til dette. Rapporten er basert på den kvalitative longitudinelle intervjustudien  Ungdom i endring , med intervjuer av 8...

Les mer  >

Ungdom og kriminalitet i Kristiansand

03.05.2019 | Kristiansand politidisktrikt og Kristiansand kommune

Trendrapporten utgis årlig og omhandler kriminalitet begått i Kristiansand av ungdom under 18 år. Denne rapporten beskriver tall og funn i 2018. Formålet med rapporten er å fremskaffe gyldig og oppdatert kunnskap om ungdom som begår lovbrudd i...

Les mer  >

Vold i oppveksten: Varige spor?

26.03.2019 | NKVTS

En longitudinell undersøkelse av reviktimisering, helse, rus og sosiale relasjoner hos unge utsatt for vold i barndommen. I denne studien undersøkte forskerne hvordan det gikk over tid med unge som var utsatt for vold i oppveksten. De intervjuet...

Les mer  >

Smagstilsætningers betydning for brug af snus og e-cigaretter – med fokus på unge og Norden

12.03.2019 | Nordens Velferdscenter

Nadja Frederiksen har vært prosjektleder og skrevet rapporten som er utgitt av Nordens Velferdscenter. Den åpner med en oversikt over omfanget av tobakksbruk i Norden. I Norge og Sverige er nå få dagligrøykere, men snusbruk er vanligere enn i andr...

Les mer  >

Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll

20.02.2019 | FAFO

Bakgrunnen for denne rapporten er at stadig flere barn og unge i Norge vokser opp med foreldre som selv er oppvokst i samfunn som er svært annerledes enn det norske, ikke minst når det gjelder oppdragelsesmetoder, organisering av familieliv og...

Les mer  >

Nettovergrep mot barn i Norge 2015–2017

24.01.2019 | Nova, OsloMet, Rapport nr 10/2018

- Rapport basert på erfaring fra Kripos, politiet, tjenesteleverandører og internasjonal forskning  De siste årene har sexrelaterte overgrep mot barn på nett økt kraftig. Forskere ved OsloMet har gjennomført en studie, hvor de har sett på omfanget...

Les mer  >

Lokalt rusmiddelforebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv

31.12.2018 | Kompetansesenter rus, Region Midt-Norge

For å få mer kunnskap om rusmiddelforebygging som del av folkehelsearbeidet har Helsedirektoratet gitt i oppdrag til hhv. Folkehelseinstituttet (FHI) og Kompetansesenter rus, Midt-Norge (KoRus-Midt) om å skrive hvert sitt notat. Dette notatet fra...

Les mer  >

For mye av det gode kan være nok for noen

28.12.2018 | Kompetansesenter rus – Midt-Norge

Bakgrunnen for denne rapporten har vært et felles ønske i det regionale rusnettverket og Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim om å lære mer om Trondheimsstudentenes rusvaner. Dette for å sikre et tilstrekkelig og tilgjengelig sikkerhetsne...

Les mer  >

Konseptualisering av rusmiddelforebygging i et folkehelseperspektiv

21.12.2018 | Folkehelseinstituttet

Rapporten er skrevet av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra Helsedirektoratet. Denne rapporten beskriver hva rusmiddelforebygging i et folkehelseperspektiv er, ulike risiko- og beskyttelsesfaktorer for rusmisbruk, samt eksempler på forebygging av...

Les mer  >

Mobbing og arbeidsro i skolen. Analyse av Elevundersøkelsen 2018/19

20.12.2018 | NTNU

Rapporten er utgitt av NTNU på oppdrag av Utdanningsdirektoratet. Dette er den første av tre rapporteringer fra årets undersøkelse. Denne rapporten er en analyse av resultatene fra Elevundersøkelsen skoleåret 2018/19 som omhandler mobbing og...

Les mer  >

Skjenkekontrollen.no - Kontrollrapport 2018

20.12.2018 | Juvente

Alkohol er ingen ordinær vare, og det innebærer et stort ansvar å selge det. Lovverket er klart: Salg til mindreårige skal ikke forekomme. Likevel har Juvente i flere år avdekket hvor skremmende enkelt det er for ungdom ned i 13 årsalderen å få...

Les mer  >

Mobbing og arbeidsro i skolen 2018/2019

20.12.2018 | NTNU

Dette er den første av tre rapporteringer fra årets undersøkelse. Denne rapporten er en analyse av resultatene fra Elevundersøkelsen skoleåret 2018/19 som omhandler mobbing og arbeidsro i skolen. Resultatene fra årets undersøkelse sammenlignes med...

Les mer  >

Muligheter og hindringer for barn i lavinntektsfamilier

30.11.2018 | NOVA Rapport 11/2018

Bakgrunnen for rapporten er Barne- og likestillingsdepartementet` s ønske om mer systematisert kunnskap om følgene av å vokse opp i en familie med svak økonomi. Denne rapporten presenterer en kunnskapsoppsummering om konsekvenser av oppvekst i...

Les mer  >

Korleis har ungdommane i Hordaland det? Med utgangspunkt i funna frå Ungdata 2017

22.11.2018 | Hordaland fylkekommune, AUD-rapport 09/2018

Denne rapporten tek utgangspunkt i informasjonen som er samla inn gjennom Ungdata. Rapporten har to delar: kapittel 2 og 3 tek føre seg data på fylkesnivå, høvesvis ungdomskulen og vidaregåande, deretter kjem rapportar for kommuane Dei fleste...

Les mer  >

Evaluering av RADIUS- et aktivitets- og mestringsprosjekt

22.11.2018 | KoRus-Oslo

Radius er et nytt og alternativt tilbud fra Uteseksjonen til unge voksne i alderen 18-25 år med rus- og psykiatriutfordringer. Gjennom Radius får ungdommene delta på individuelt tilpassede aktiviteter, veiledet av mentorer som har faglig tyngde...

Les mer  >

Alkohol i Norge

11.10.2018 | Folkehelseinstituttet

Alkohol i Norge beskriver nordmenns alkoholbruk og negative konsekvenser av bruken. Den gjennomgår også virkemidler for å forebygge skadelig alkoholbruk og alkoholrelaterte problemer. Alkohol er det mest utbredte rusmidlet i vårt samfunn. Alkohol ...

Les mer  >

Narkotika i Norge

10.10.2018 | Folkehelseinstituttet

Rapporten omtaler bruk av narkotika i Norge, konsekvenser av narkotikabruk, samt omtale av tiltak og behandling. Narkotika brukes som en samlebetegnelse for alle illegale eller reseptbelagte rusgivende substanser (rusmidler), uavhengig av deres...

Les mer  >

Tobakk i Norge

09.10.2018 | Folkehelseinstituttet

Tobakk i Norge presenterer bruksmønstre og forsyningskilder for tobakk. Rapporten viser fordelingen av tobakksbruk i befolkningen, og beskriver befolkningens risikooppfatninger om tobakk. I korte trekk kan endringen fra 1973 til i dag beskrives so...

Les mer  >

Anbefalte tiltak mot sosial ulikhet i helse

28.08.2018 | Fagrådet for sosial ulikhet i helse

Det er over 10 år siden St.meld. nr. 20 (2006– 07) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller ble publisert. Et godt dokument med tydelige intensjoner, men utfordringene er fortsatt tilstede og den sosiale ulikheten i helse består. I...

Les mer  >

«Det går på en måte aldri over». En kvalitativ undersøkelse av hverdagserfaringer og levekår i familier med spilleproblemer

20.07.2018 | Helsedirektoratet

Denne kvalitative studien er gjennomført av forskere ved Akershus Universitetssykehus og Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskningen er finansiert av Helsedirektorat gjennom  Handlingsplan mot spilleproblemer (2016-2018) . Studien er basert på...

Les mer  >

Trender i kriminalitet 2018-2021. Digitale og globale utfordringer

30.05.2018 | Oslo politidistrikt

Årets rapport har vært laget i en situasjon med ny organisasjonsstruktur og straffelov, nye statistikkenheter og politidistriktsgrenser. Den største utfordringen for analytikerne har likevel vært de raske teknologiske og ideologiske forandringene ...

Les mer  >

Folkehelserapporten - kortversjon: Helsetilstanden i Norge 2018

18.05.2018 | Folkehelseinstituttet, Rapport 05/2018

Teksten er hentet fra sammendraget på  fhi.no Levealder og dødsårsaker Helsetilstanden i Norge 2018 er i hovedsak god. Forventet levealder var 84,3 år for kvinner og 80,9 år for menn i 2017. Dette er blant de høyeste i verden. De to viktigste...

Les mer  >

Barn i Norge 2018. Ung og psykisk syk

25.04.2018 | Voksne for barn

Voksne for Barn utgir hvert år rapporten Barn i Norge . Dette er en samling fag- og dybdeartikler skrevet av fremstående fagfolk. Målet er å bringe ny og oppdatert kunnskap ut til både beslutningstakere og fagpersoner som arbeider med barn og unge...

Les mer  >

Styrkebasert tilnærming i lokalt folkehelsearbeid. Innbyggerinvolvering, myndiggjøring og deltakelse

05.04.2018 | Helsedirektoratet

Å få frem innbyggernes iboende ressurser og la dem delta aktivt er sentralt i det som kalles styrkebaserte tilnærminger. Denne rapporten viser gjennom teori og praksis, hvordan man kan styrke det lokale folkehelsearbeidet gjennom et slikt...

Les mer  >

«Hadde vi fått hjelp tidligere, hadde alt vært annerledes»

20.03.2018 | Barneombudet

Erfaringer fra barn og unge utsatt for vold og overgrep - 2018 Bakgrunnen for rapporten er at mange barn i Norge utsettes for fysisk og psykisk vold eller seksuelle overgrep, uten at samfunnet klarer å beskytte dem. I følge rapporten har hvert 20....

Les mer  >

«Alle kjenner noen som har opplevd det»

19.03.2018 | Barneombudet

Samtaler med ungdom om seksuelle krenkelser - 2018 Bakgrunnen for denne utarbeidelsen er en tidligere utgitt rapport fra NOVA, som viste at i perioden 2007-2015 var der en betydelig økning i andelen ungdommer som har blitt utsatt for seksuelle...

Les mer  >

Kunnskapsgrunnlag – Metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge

12.03.2018 | Helsedirektoratet

Både kunnskap og dokumentasjon viser at utsatte barn og unge ikke blir oppdaget tidlig nok. Det er derfor behov for styrket innsats for et systematisk arbeid med identifisering, oppdagelse og oppfølging av barn, unge og foresatte. Dette er et arbe...

Les mer  >

Sosiale ulikheter blant barn og unge: Hva kan norske kommuner gjøre? Noen tilnærminger.

08.03.2018 | OsloMet-storbyuniversitetet (rapport 1/2018)

Denne rapporten er den første i en serie på fire som tre forskere ved  OsloMet-storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har skrevet på oppdrag av Helsedirektoratet. Den bygger på den nasjonale kunnskapsoversikten over sosial...

Les mer  >

Barnefattigdom, helse og livssjanser. Hva kan kommunene gjøre? Noen tilnærminger

08.03.2018 | OsloMet-storbyuniversitetet (rapport 2/2018)

Denne rapporten er den andre i en  serie på fire  som tre forskere ved OsloMet-storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har skrevet på oppdrag av Helsedirektoratet. Den bygger på den nasjonale kunnskapsoversikten over sosial...

Les mer  >

Levevilkår og helse i barndommen: Hva kan kommunene gjøre? Noen tilnærminger

08.03.2018 | OsloMet-storbyuniversitetet (rapport 3/2018)

Denne rapporten er den tredje i en  serie på fire  som tre forskere ved OsloMet-storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har skrevet på oppdrag av Helsedirektoratet. Den bygger på den nasjonale kunnskapsoversikten over sosial...

Les mer  >

Unge i risiko for å bli stående utenfor: Hva kan kommunene gjøre? Noen tilnærminger

08.03.2018 | OsloMet-storbyuniversitetet (rapport 4/2018)

Denne rapporten er den fjerde i en  serie på fire  som tre forskere ved OsloMet-storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har skrevet på oppdrag av Helsedirektoratet. Den bygger på den nasjonale kunnskapsoversikten over sosial...

Les mer  >

Psykisk helse i Norge

05.03.2018 | Folkehelseinstituttet

Formålet med rapporten er å gi en oppdatert oversikt over forekomsten av psykiske lidelser og rusbrukslidelser, og kontakt med helsetjenesten for disse lidelsene. I tillegg tar den sikte på å gi en oversikt over utbredelsen av søvnproblemer og...

Les mer  >

Folkehelsepolitisk rapport 2017

28.02.2018 | Helsedirektoratet

- Indikatorer for det tverrsektorielle folkehelsearbeidet Teksten er hentet fra forordet i rapporten, skrevet av Helsedirektør Bjørn Guldvog Denne rapporten presenterer en oversikt over utviklingstrekk i samfunnet som påvirker befolkningens helse ...

Les mer  >

Ungdata junior 2017. Metoderapport

20.02.2018 |  Novarapport 3/2018

Denne teksten er hentet fra sammendraget på hioa.no Denne metoderapporten er en evaluering av Ungdata junior Asker og Bærum 2017. Omtrent 6600 barn deltok, og svarprosenten i de to kommunene var henholdsvis 88 og 90 prosent. Ungdata junior er en...

Les mer  >

Mobbing og arbeidsro i skolen. Analyse av Elevundersøkelsen skoleåret 2017/18

07.02.2018 | NTNU Samfunnsforskning AS

Denne rapporten er en gjennomgang av resultatene fra Elevundersøkelsen 2017 som omhandler mobbing og arbeidsro i skolen. Undersøkelsen omhandler elevenes vurderinger av disse områdene høsten 2017. I tillegg ser vi på hvordan elevvurderingene,...

Les mer  >

Barn som lever i fattigdom. Rapport om arbeidet med regjeringens strategi 2015–2017

29.01.2018 | Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Arbeids- og velferdsdirektoratet, Helsedirektoratet, Husbanken, IMDi, Kulturdepartementet og Utdanningsdirektoratet

Rapporten er utgitt som en felles tverrsektoriell strategi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Arbeids- og velferdsdirektoratet, Helsedirektoratet, Husbanken, IMDi, Kulturdepartementet og Utdanningsdirektoratet. I 2015 lanserte...

Les mer  >

Health and social responses to drug problems: a European guide

17.01.2018 | Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA) 2017

Rapporten  Health and social responses to drug problems: a European guide  baserer seg på data fra 30 europiske land. Dette er første gang EMCDDA har laget en oversikt, som viser tilgjengelige tiltak og intervensjoner som praktiseres i Europa for ...

Les mer  >

Drugs and the darknet:Perspectives for enforcement, reseach and policy

20.12.2017 | EMCDDA og Europol

Rapporten beskriver siste funn fra internasjonal forskning, empiriske data, og kunnskap om hvordan markedet på «the darknet» fungere i forhold til narkotika og syntetiske rusmidler. En rekke potensielle trusler ved «the darknet» er identifisert he...

Les mer  >

Unge - Resurs eller risiko?

08.12.2017 | IRIS

Bedrifters syn på unges inntreden i arbeidslivet, handlingsrom for inkludering og NAV sin rolle. Ved   inngåelse av ny IA-avtale i 2014 ble delmål 2, som handler om inkludering, fremhevet som viktig. Unge som gruppe ble særlig trukket frem, fordi...

Les mer  >

Fraværet er redusert, men…

22.11.2017 | FAFO, i samarbeid med SSB

Tilpasninger og konsekvenser av fraværsgrensen i videregående opplæring. I denne første av totalt tre evalueringsrapporter om ny fraværsgrense i videregående skole, undersøker FAFO, i samarbeid med SSB, blant annet hvilke konsekvenser fraværsgrens...

Les mer  >

Samfunnsøkonomisk analyse av hjelpetiltak fra barnevernet

19.11.2017 | Oslo Economics og Fürst Høverstad

Barnevernets hjelpetiltak skal bidra til å gi alle barn trygge oppvekstsvilkår. Oslo Economics og Fürst Høverstad har på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av hjelpetiltak i barnevernet....

Les mer  >

Bruk av rusmidler og tobakk blant 15–16-åringer. Resultater fra ESPAD 1995–2015

19.10.2017 | Folkehelseinstituttet

Formålet med denne rapporten er å presentere utviklingen i bruk av rusmidler og tobakk blant 15–16- åringer i perioden 1995–2015. Rapporten presenterer resultater fra den norske delen av den europeiske skoleundersøkelsen ESPAD (the European School...

Les mer  >

Når lyset knapt slipper inn- en studie av chat samtaler med barn og ungdom som har foreldre med rusmiddelproblemer

16.10.2017 |  Vestre Viken, Barn av rusmisbrukere (BAR) og Akershus Universitetssykehus (2017)

Denne rapporten baserer seg på ca. 750 anonyme chatlogger fra tjenesten  BARsnakk.no , som er en anonym nett-chatt for barn, ungdom og voksne barn av rusmisbrukere. Her kan man snakke med andre som har opplevd noe av det samme som man selv oppleve...

Les mer  >

Evaluering av samhandlingstiltak rettet mot utsatte barn og unge

29.09.2017 | SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. Helse (2017)

Suksesskriterier og barrierer på veien mot mer helhetlig tjenestetilbud I denne rapporten evalueres samhandlingstiltak rettet mot utsatte barn og unge. Tiltakene er støttet med tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet og har som overordnet mål å styr...

Les mer  >

Oppvekststedets betydning for barn og unge - nabolaget som ressurs og utfordring

12.09.2017 | AFI-rapport 02:2017

Bakgrunnen for rapporten er at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ønsket å styrke kunnskapen om nabolagseffekter, og nabolagets betydning for utviklingen av ulike kapitalformer for barn og unge generelt, og barn og unge i lavinntektsfamilier...

Les mer  >

Sosiale relasjoner i ungdomstida. Identifisering og beskrivelse av ungdom med svake relasjoner til foreldre, skole og venner

28.08.2017 | NOVA-rapport 8/2017

Foreldre, venner og skole utgjør sentrale rammer rundt dagens ungdomsliv. Mye forskning viser at det store flertallet av norske tenåringer har det bra på alle disse arenaene. Samtidig vet vi at noen ungdommer ikke er like godt sosialt integrert....

Les mer  >

Skolen: Arena for rusforebygging

21.08.2017 | Actis-rapport 2:2017

Skolen er en viktig arena for læring, sosial utvikling og forebygging. Skolen gir tilgang til foreldre og elevenes jevnaldrende, de viktigste påvirkningsaktørene for rusatferd. I følge rapporten er derfor skolene en av våre viktigste forebyggingsa...

Les mer  >

Skjenkekontrollen. Kontrollrapport 2017. Resultatene fra mindreåriges forsøk på å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker i 2017

25.05.2017 | Juvente

I løpet av 2017 har mindreårige fra Juvente testet 972 butikker i til sammen 1240 forsøk. 26 prosent av butikkene som ble testet, solgte alkohol til mindreårige ved ett eller flere forsøk. Av forsøkene, endte 23 prosent med gjennomført salg. 144...

Les mer  >

Barn i krise. Samarbeid mellom barnevern og politi

27.04.2017 | NKVTS Rapport nr. 4 2017

Vi har et samfunnsmessig ansvar for å ivareta barn som blir utsatt for vold og omsorgssvikt. Det er grundig dokumentert at barn som vokser opp i familier med mangelfull omsorg, har økt risiko for å utvikle ulike helseplager både på kort og lang...

Les mer  >

Å ivareta barn og unge som har blitt utsatt for mobbing. Erfaringsbasert kunnskap om utforming og organisering av tiltak

24.04.2017 | Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Uni Research Helse og Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger (2017)

Å bli utsatt for mobbing kan ha store negative konsekvenser for de det gjelder og omgivelsene, både i form av helserelaterte plager og skolerelaterte utfordringer. Dersom oppfølgingen av de som har vært utsatt for mobbing ikke er tilstrekkelig, ka...

Les mer  >

Oppvekstrapporten 2017: Økte forskjeller – gjør det noe?

03.04.2017 | Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bufdir har gitt ute Oppvekstrapporten 2017, som inneholder statistikk, analyser og fakta om barnefattigdom og økte forskjeller i Norge. Hovedtema er bekymring over flere barn som vokser opp i relativ fattigdom. Hvilke familier vokser disse barna o...

Les mer  >

Rusmidler i Norge 2016

19.01.2017 | Folkehelseinstituttet

«Rusmidler i Norge» ble første gang utgitt i 1989, og er en årlig rapport fra tidligere SIRUS, nå avdeling Rusmiddelforskning ved Folkehelseinstituttet . 2016-utgaven er delt inn i kapitlene alkohol, tobakk, vanedannende legemidler, narkotika,...

Les mer  >

Psykisk helsehjelp til barn i barnevernet

18.11.2016 | Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har sammen med fagmiljøer utarbeidet en rapport med ti anbefalinger, for å sikre at barn i barnevernet får bedre helsehjelp. Det er i følge rapporten godt dokumentert at det er stor...

Les mer  >

Seksuelle overgrep mot barn under 14 år

12.09.2016 | Kripos

Seksuelle overgrep mot barn skjer hver dag i Norge. Mange overgrep blir aldri gjort kjent. Overgriperens formaninger, trusler eller voldelige oppførsel kan få barnet til å tie. Det samme kan følelsen av skyld og skam eller frykten for hva som vil...

Les mer  >

Ungdata 2016. Nasjonale resultater

22.08.2016 | NOVA-rapport nr 8/2016

Rapporten gir et bredt bilde av hvordan norske elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring har det på ulike områder, og hvor mange som driver med ulike aktiviteter. Den baserer seg på data fra 190.000 norske ungdommer mellom 13 og 19 år. ...

Les mer  >

Europeisk Narkotika-rapport, Trender og utviklinger 2016

27.07.2016 | EMCDDA

EUs narkotikaovervåkingsbyrå, EMCDDA, har nå publisert sin årlige narkotika-rapport. Rapporten er unik ved at den både gir en oppdatert overordnet oversikt over narkotikabruk, narkotikaproblemer, narkotikamarkeder og sammenstiller denne...

Les mer  >

Sosiale forskjeller i unges liv. Hva sier Ungdata-undersøkelsene?

27.07.2016 | NOVA-rapport nr. 3/16

Rapporten baserer seg på data fra lokale ungdomsundersøkelser som er gjennomført over hele landet i årene 2014 og 2015. Den gir et samlet og oppdatert bilde av hva sosioøkonomiske ressurser betyr for norske ungdommers levekårssituasjon på ulike...

Les mer  >

Kontrollrapport 2015. Resultater fra mindreåriges forsøk på å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker i 2015

11.07.2016 | Juvente

Rapport fra ungdomsorganisasjonen Juvente. Dette er det niende året på rad at Juvente gjennomfører salgskontroller i butikker rundt om i Norge. Fra august til desember 2015 ble 1224 butikker kontrollert ved at jenter og gutter i alderen 13-16 år...

Les mer  >

Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2015

15.06.2016 | Universitetet i Bergen

Høsten 2015 ble det i regi av Universitetet i Bergen gjennomført en befolkningsundersøkelse om penge- og dataspillproblemer. Undersøkelsen ble utført på oppdrag fra Lotteritilsynet. Totalt 5485 personer i alderen 16-74 år, tilfeldig trukket fra...

Les mer  >

Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2015

09.06.2016 | Voldsprogrammet ved NOVA, HiOA

Intensjonen med rapporten er å undersøke omfanget av vold og overgrep mot barn og unge, og hvordan omfanget av ulike voldsformer har utviklet seg over tid. Den belyser fysisk vold fra foreldre, vold mellom foreldre (vitneerfaringer) og seksuell vo...

Les mer  >

Barn og medier 2016

05.06.2016 | Medietilsynet

Hvert andre år siden 2003 har Medietilsynet gjennomført Barn og medie-undersøkelsen. Dette skal være en nøytral database for media, fagfolk og institusjoner som ønsker å se nærmere på enkelte eller flere problemstillinger i barns mediehverdag. Bar...

Les mer  >

Kartlegging av oppsøkende ungdomsarbeid i kommunene 2015

11.04.2016 | Kompetansesenter rus- Oslo

Mange kommuner har oppsøkende tjenester, og bruker dette som et virkemiddel for å nå utsatte unge tidlig. De fleste tjenestene retter seg mot ungdom i aldersgruppen 13–23 år. Oppsøkende tjenester står i en særstilling til å kunne utvikle selektive...

Les mer  >

Når noen må ta regien. Om unge med psykiske helseproblemer: utfordringer, tiltak og samhandling på Island, Færøyene og i Norge

23.03.2016 | Nordlandsforskning, Rapport 1.2016

Rapporten bygger på kvalitative intervjustudier gjennomført på Island, Færøyene og i Norge, rundt unge som befinner seg i sårbare livssituasjoner med tanke på utdanning, arbeidslivsdeltakelse og psykisk helse. I forskningsrapporten beskrives og...

Les mer  >

«Takk for at du spør!» En oppfølgingsstudie av kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn blant blivende barnevernspedagoger, grunnskolelærere og førskolelærere

16.03.2016 | Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), Rapport 3/2016

Formålet med denne rapporten har vært å undersøke kunnskapen førskolelærere, grunnskolelærere og barnevernspedagoger har om FNs konvensjon om barnets rettigheter, seksuelle- og fysiske overgrep mot barn og om samtalemetodikk med barn. Det ble...

Les mer  >

Sosialt arbeid og oppfølging av utsatt ungdom i NAV

24.02.2016 | AFI-rapport 2016:01

Tiltak, metoder, samarbeid og samordning i og rundt NAV-kontoret. Sluttrapport fra evaluering av utviklingsarbeid i 15 prosjektområder. Rapporten er utarbeidet av Arbeidsforskningsinstituttet på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (2016)...

Les mer  >

Mobbing, krenkelser og arbeidsro i skolen - analyse av elevundersøkelsen skoleåret 2015/16

15.01.2016 | NTNU Samfunnsforskning

Denne rapporten er en gjennomgang av resultatene fra Elevundersøkelsen 2015 som omhandler mobbing, krenkelser og arbeidsro i skolen. Undersøkelsen omhandler elevenes vurderinger av disse områdene høsten 2015. I tillegg ser vi på hvordan...

Les mer  >

Narkotikamarkeder på det mørke nettet. En kvalitativ studie av Silk Road 2.0

08.01.2016 | SIRUS-rapport 7/2015

Narkotikamarkeder på det mørke nettet er et relativt nytt fenomen, og det er hittil gjort lite forskning på feltet. Referanselisten gir en oversikt over tilgjengelig forskning gjort på lignende markeder. Denne rapporten er hovedsakelig basert på...

Les mer  >

Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø – gode strategier, harde nøtter og blinde flekker

22.12.2015 | Nova-rapport 14/15

Ingunn M. Eriksen og Selma T. Lyng er forskerne bak rapporten. De har sett på hvilke strategier skolene bruker i kampen mot mobbing, og hvilke utfordringer de har med å skape et godt psykososialt miljø for elevene. De har intervjuet skoleledelse o...

Les mer  >

Hele barnet, hele løpet; Mobbing i barnehagen

07.12.2015 | FUB, FUG, Universitetet i Agder, Abup og Kristiansand kommune

Rapporten er et resultat av prosjektet “Hele barnet – hele løpet”. Den overordnende målsettingen ved forskningsprosjektet er å bidra med kunnskap for å forebygge mobbing i barnehagen der barnas opplevelse, de ansattes ansvar og foreldres involveri...

Les mer  >

Barn som pårørende – resultater fra en multisenterstudie

25.11.2015 | Rapport fra Akershus universitetssykehus HF i samarbeid med Nordlandssykehuset HF m. f.

I 2010 ble det gjort viktige lovendringer i  helsepersonelloven  (§ 10 a) og  spesialisthelsetjenesteloven  (§3-7a) som innebar at barn og unge under 18 år ble definert som pårørende. Disse lovendringene er imidlertid ikke nødvendigvis noen garant...

Les mer  >

Elevundersøkelsen 2014 – hovedrapporten

26.08.2015 | NTNU Samfunnsforskning

Denne rapporten er den årlige hovedrapporten hvor resultatene fra Elevundersøkelsen blir analysert inngående. Problemstillingene i hovedrapporten kan variere fra år til år. For Elevundersøkelsen 2014 er det et spesielt fokus på sammenhenger mellom...

Les mer  >

Ungdata. Nasjonale resultater 2014

20.08.2015 | NOVA Rapport 7/2015

Årets rapport er en oppdatering av de to nasjonale rapportene fra Ungdata utgitt i 2013 og 2014. I all hovedsak bekrefter årets rapport det bildet som Ungdata allerede har gitt av norsk ungdom. I Norge har vi en veltilpasset, aktiv og hjemmekjær...

Les mer  >

Flinkiser og «dropouts». Erfaringer med ungdom på frivillig ruskontrakt

29.07.2015 | KoRus Oslo og KoRus-Øst

Denne rapporten presenterer resultatene fra en kartlegging av frivillig ruskontrakt for ungdom mellom 13–18 år i bydeler i Oslo og i kommuner i Follo politidistrikt. Ruskontrakter er et tilbud til ungdom som blir tatt for brudd på narkotikalovgivn...

Les mer  >

Vold og voldtekt i oppveksten: En nasjonal intervjuundersøkelse av 16- og 17-åringer

03.07.2015 | Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Rapport 1/2015

Til tross for at vold mot barn og unge er erkjent som et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem også i Norge, er kunnskap om omfang, risikofaktorer og konsekvenser fremdeles mangelfull. På oppdrag fra Justis- og  beredskapsdepartementet har NKVTS...

Les mer  >

Foreldrekonflikt; identifisering av konfliktnivåer, sentrale kjennetegn og risikofaktorer hos høykonfliktpar

23.06.2015 | Folkehelseinstituttet, rapport 2915:3

Denne rapporten er den tredje i rekken av rapporter om foreldrekonflikt og er utarbeidet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Alvorlig parkonflikt kan være svært belastende for de parene som gjennomlever det, og vil ofte medføre...

Les mer  >

Helserisiko ved bruk av e-sigaretter

13.04.2015 | Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet har på bestilling fra Helse - og omsorgsdepartementet, foretatt en risikovurdering av bruk av e-sigaretter. E-sigaretter har bare vært på markedet en kort tid og det er derfor gjort lite forsk­ning på eks­po­ne­ring for...

Les mer  >

Sårbare barn i barnehagen – betydningen av kvalitet

25.02.2015 | Folkehelseinstituttet 2015:2

Rapport 2015:2 fra Folkehelseinstituttet (fhi) er den femte rapporten i et samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og FHI som omhandler betydningen av barnehager. I denne rapporten er det fokus på sårbare barn, og data er hentet fra Den...

Les mer  >

Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV. Sluttrapport fra en kartleggingsstudie

30.01.2015 | NOVA-rapport 1/15

I 2011 satte Regjeringen i gang Ny GIV, et treårig prosjekt for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Oppfølgingsprosjektet var ett av satsingsområdene, og målet har vært å styrke innsatsen overfor ungdom som er i ferd med å slutte eller...

Les mer  >

Kartlegging av prosjektet «Bedre læringsmiljø»

06.01.2015 | Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU) ved Høgskolen i Hedmark

Denne rapporten er basert på resultatene av en kartleggingsundersøkelse av prosjektet «bedre læringsmiljø». 86 skoler har siden 2010 fått midler til å videreutvikle og forbedre sitt læringsmiljø gjennom å arbeide forskningsbasert og med tilknytnin...

Les mer  >

Felles fokus. En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole

16.12.2014 | NOVA Rapport 15/14

Selv om det store flertallet av norske elever trives godt i skolen, og lærings­miljøet er bra på de fleste skoler, er det mange elever som blir mobbet og opplever utrygghet i skolehverdagen. NOVA og Arbeidsforskningsinstituttet har fått i oppdrag ...

Les mer  >

Beredskapsteam mot mobbing. Samarbeid mellom voksne

02.12.2014 | Rapport fra FUG og KS

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og KS har samarbeidet om et utviklingsprosjekt som fokuserer på de vanskelige mobbesakene i skolen. Prosjektets overordnede målsetting har vært at elever og familier som lider under alvorlig mobbing der...

Les mer  >

Effekt av psykososiale tiltak for forebygging og behandling av depresjon og angst blant risikoutsatte barn og ungdommer

24.11.2014 | Kunnskapssenteret nr 22–2014.

Relativt mange barn og unge har milde symptomer på depresjon eller angst. Når symptomene påvirker livskvaliteten kan de trenge profesjonell hjelp for å bli friske. Psykososiale tiltak for depresjon og angst er ikke-medikamentelle tiltak som kan...

Les mer  >

Helserisiko ved bruk av snus

24.11.2014 | Folkehelseinstituttet

I 2005 ble helserisiko ved bruk av snus vurdert i Norge av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, og i Sverige av Folkhälsoinstitutet i samarbeid med Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet. I årene etterpå har bruken av snus i d...

Les mer  >

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

13.10.2014 |  UNI Research, UIT, NTNU og regionsenter for barn og unges psykiske helse

Hensikten med rapporten var å utforme en kunnskapsoppsummering som Helsedirektoratet kan legge til grunn i utviklingen av norske retningslinjer for skolehelsetjenesten. Forskerne søkte etter oppsummert og gradert forskning på forebyggende tiltak,...

Les mer  >

Hvordan bedre skoleresultatene og utdanningssituasjonen for barn og unge i barnevernet

29.08.2014 | Skolerapport fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet, Bufdir (2014)

Denne rapporten sammenstiller den mest oppdaterte kunnskapen om hva som bidrar til en bedre utdanningssituasjon, og bedre skoleresultater for barn og unge med barnevernsbakgrunn. Rapporten søker å gi svar på hvordan vi kan sørge for at den hjelpen...

Les mer  >

Psykisk helse i skolen: Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant lærere, skoleledere og skoleeiere

28.05.2014 | NIFU-rapport 9-2014

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har en fireårig rammeavtale med Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre halvårlige spørreundersøkelser rettet mot skoler og skoleeiere. Temaene for de enkelte undersøkelsen...

Les mer  >

Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. En kunnskapsoppsummering

31.03.2014 | NOVA-rapport 5/2014

Rapporten viser at jenter som gruppe presterer bedre enn gutter på skolen. Løsningen mot økte kjønnsforskjeller i skolen er å utvikle en inkluderende skolekultur kombinert med en tydelig klasseledelse, hvor både gutter og jenter får utnyttet sitt...

Les mer  >

Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg

28.03.2014 | NOVA rapport 4/2014

Formålet med dette prosjektet har vært å få mer kunnskap om kontakten gjennom sosiale medier mellom barn under offentlig omsorg og deres foreldre. Vi har vært opptatt av å få svar på hvilke muligheter en slik kontakt gir, men også hvilke...

Les mer  >

Oppsøkende arbeid på skoler. Erfaringer fra det oppsøkende feltet

30.12.2013 | KoRus-Oslo, Velferdsetaten

Denne rapporten er en samling artikler som kan være et bidrag til inspirasjon for oppsøkende virksomheter, ansatte på skoler og andre instanser som allerede jobber med, eller vurderer å jobbe med oppsøkende arbeid på skoler. Skolene blir ansett so...

Les mer  >

Skoleresultater og utdanningssituasjon for barn i barnevernet. En kunnskapsoversikt

18.11.2013 | NOVA Notat 4/2013

Denne kunnskapsoppsummeringen presenterer eksisterende forskning om tiltak for å bedre skoleresultater og utdanningssituasjonen for barn i barnevernet. Hensikten har vært å finne gode tiltak og metoder som kan vise til positive resultater for denn...

Les mer  >

Atferdsforstyrrelser blant barn og unge i Norge: Beregnet forekomst og bruk av hjelpetiltak

01.10.2013 | Folkehelseinstituttet, Rapport 2013:4

En ny kunnskapsoppsummering fra Folkehelseinstituttet, som er utført på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) viser at 30 000 barn og unge mellom 4 og 18 år strever med samhandling og mange har behov for hjelp. Basert på en...

Les mer  >

Tett på unge

18.08.2013 | NOVA og Røde Kors

NOVA-forskerne Ida Hydle og Marie Louise Seeberg har på oppdrag fra Røde Kors hatt en samtale med 8 ungdommer i alderen 16-21 år om deres erfaringer med de utfordringene ungdom står ovenfor i dag. Alle disse ungdommene har erfaring med «utenforska...

Les mer  >

Intervensjoner for å dempe foreldrekonflikt - en kunnskapsoversikt

30.07.2013 | Folkehelseinstituttet, rapport 6/2013

Forskning viser at foreldrekonflikt, både i familien og etter et samlivsbrudd, har negative konsekvenser for barna. Dårligere psykiske helse, svake skoleprestasjoner, vansker i inter-personlige forhold og rusproblemer kan være resultatet av å leve...

Les mer  >

Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid

28.11.2012 | Nordlandsforskning Rapport nr. 13/2012

Forskningsleder Cecilie Høj Anvik og seniorforsker Annelin Gustavsen fra Nordlandsforskning, har i 2012 gjennomført en forskningsstudie blant unge som har erfaring med sårbare livssituasjoner. Arbeidet er utført på vegne av, og i samarbeid mellom...

Les mer  >