Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Forankring og planlegging av Ungdata i Skien

30.09.2016 | Frøydis Straume

Vi har forankret beslutningen om å gjennomføre ungdomsundersøkelsen hvert tredje år, både politisk og administrativt. Det er nedfelt som et tiltak i den politisk vedtatte fireårsplanen for SLT-arbeidet (2015-2018) i Skien kommune. Tiltaket er også forankret administrativt i Rådmannens ledergruppe.

SLT koordinator er kommunens kontaktperson i gjennomføring og oppfølging av ungdomsundersøkelsen. SLT sitt arbeidsutvalg er involvert i både for- og etterarbeid. Arbeidsutvalget består av representanter fra ledelse oppvekst, barnevern, forebyggende helse, fritidssektoren, forebyggende seksjon i politiet, enhet for rus og psykisk-helsearbeid og pedagogisk psykologisk tjeneste i kommunen. Dette sikrer en bred faglig forankring inn i de ulike fagområdene som jobber med ungdom og ungdoms levekår.

Forarbeid og planlegging av undersøkelsen

I forkant av gjennomføringen har SLT koordinator deltatt på de ulike fagsamlingene KoRus og NOVA har invitert til. Det har vært en viktig arena for å kunne komme med innspill til innhold og gjennomføring av undersøkelsen. Vi har erfart at det er viktig å sikre god informasjonsflyt fra disse fagsamlingene og ut til de ulike fagenhetene, slik at det så tidlig som mulig i prosessen etableres et eierskap og et engasjement for undersøkelsen. Kommunens kontaktperson har fortløpende hatt dialog med oppvekstsjef knyttet til både innhold og gjennomføring.

Det ble utarbeidet en konkret plan for gjennomføringen av undersøkelsen. Planene ble utarbeidet i samarbeid med administrativ ledelse og skolens kontaktpersoner. En måneds tid før selve gjennomføringen ble det sendt ut informasjonsbrev til skolens rektorer fra oppvekstsjef, samt informasjonsbrev til skolene og foresatte. Skolene sendte ut informasjonsbrev til foresatte i samme periode. SLT arbeidsutvalg ble oppnevnt til å fungere som referansegruppe for arbeidet med undersøkelsen.

Vi hadde også en presentasjon av hovedområder, gjennomføring og fremdriftsplan for rektorkollegiet. Dette ga verdifulle innspill i videre arbeid og vi håper det også medvirket til høy svarandel og eierskap til undersøkelsen ved skolene våre. SLT koordinator hadde flere møter med skolens kontaktpersoner i forkant av undersøkelsen, for å sikre informasjonsflyt og få tilbakemeldinger fra skolene i forkant av gjennomføring. Vi drøftet både den praktiske gjennomføringen og hvordan vi skulle sikre god tilbakemelding av resultater i etterkant.

Kommunes kontaktperson laget en sak til kommunens nettside om den forestående undersøkelsen, og vi inviterte til pressekonferanse i forkant av gjennomføring.

Gjennomføring av undersøkelsen

Vi erfarte at det er viktig med tilgjengelighet og raske tilbakemeldinger i forbindelse med den praktiske delen av gjennomføringen. Det er viktig at det tekniske fungerer og at skolene får gjennomført til de tidene som de har avsatt. Vi hadde noen tekniske utfordringer, men skolene fikk raskt både informasjon og løsninger fra KoRus slik at det ikke skapte store utfordringer for oss. Det er også viktig at kommunens kontaktperson er tilgjengelig og raskt følger opp spørsmål fra skolene. Det kan være alt fra behov for flere passord til spørsmål om innhold osv.

Kommunekontakten inviterte skolekontaktene og KoRus til et evalueringsmøte uka etter at undersøkelsen var gjennomført. Det var viktig for oss å evaluere selve gjennomføringen og få de ulike innspillene fra skolene mens de var «friskt i minne». Evalueringsmøtet ga konkrete og gode innspill som vi kan ta med oss i forarbeidet til neste undersøkelse. Både med tanke på tidsperiode for gjennomføring, ulike tekniske løsninger og hvilke spørsmål elever, foreldre og lærere hadde opplevd som vanskelige eller «rare».

Etterarbeid og videre bruk av data og funn

Etter gjennomført undersøkelse utarbeidet vi en plan for hvordan vi skal sikre at skolene får tilgang til resultatene, og for hvordan vi som kommune ønsker å bruke funn i undersøkelsen i videre arbeid med planer og tiltak for ungdommene våre. Kommunens kontaktperson hadde ansvaret for å utarbeide forslag til plan for tilbakemelding. Plan-forslaget ble drøftet både med ledelsen i oppvekstetaten, skolens kontaktpersoner og arbeidsutvalget til SLT.

Vi startet etterarbeidet med et møte mellom kommunekontakt og kommunikasjonsrådgiver i KoRus for gjennomgang av hovedtrekk i våre resultater, og hvordan vi best mulig kunne presentere dem for de ulike fagenhetene og media. Deretter gjennomførte vi interne møter med hver av skolene v/skolens ledelse, kontaktperson på skolen og kontaktperson i kommunene, for å gjennomgå hovedtrekk og eventuelle spesifikke funn ved den enkelte skole. Dette for å gi skolene informasjon om sine resultater, før de ble frigitt til media og andre. Etter å ha gjennomført disse møtene inviterte vi til pressekonferanse hvor oppvekstsjef, SLT, representanter fra skolene og KoRus var til stede. I etterkant av pressekonferansen avtalte vi skolevise opplegg for neste skoleår (elever, personale og foreldre). Skolene valgte selv hvordan de ønsket å bruke sine resultater,men mange valgte å presentere funnene på foreldremøter.

SLT systemet tok i ettertid en gjennomgang av funn og så dem opp mot tiltakene i fireårsplanen for det rus – og kriminalitetsforebyggende arbeidet. Fireårsplanen revideres årlig og resultatene fra undersøkelsen er en viktig premissleverandør i denne prosessen.

Vi har også ønske om å gjennomføre en dialogkonferanse med ungdom om funn og resultater i løpet av kommende skoleår. Dette vil foregå i nært samarbeide med fritidssektoren i kommunen. 

Utfordringer i arbeidet med å nyttiggjøre oss resultater og funn

Det er utfordrende og til tider komplisert å sikre at resultatene fra undersøkelsen brukes aktivt i planlegging og valg av tiltak for de ulike fagområdene i kommunen. Vi har erfart at det krever kontinuerlig jobbing for å sikre at resultatene ikke bare blir «liggende». Vi bruker mye ressurser og tid på å gjennomføre undersøkelsen, fordi den gir oss verdifull innsikt og kunnskap om ungdoms levekår i vår kommune. Det er en utfordring å sikre eierskap og videre bruk av resultatene i den konkrete planleggingen av tiltak hos de ulike enhetene. Det krever at vi har konkrete forslag til hvordan enhetene kan bruke materialet sitt i det videre arbeidet. Både i forhold til personalet, elever og foreldre. Vi jobber også med å sikre at resultatene brukes aktivt inn i politiske saker som omhandler ungdom og tiltak knyttet til ungdom i vår kommune. Dette arbeidet vil måtte pågå kontinuerlig frem til neste undersøkelse om tre år.

 

Dette er en redigert utgave, først publisert i heftet Ungdata i kommunene- slik kan det gjøres