Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

«Det er ikke så lett å snakke om at barnet mitt blir holdt utenfor i leken». Dialog og samarbeid i arbeidet mot mobbing i barnehagen

09.12.2019 | Ingrid Lund

Denne uttalelsen kom fra en mamma under ett dialogmøte i en barnehage. Det er ikke vanskelig å forstå at det å ha et barn som ikke får være med i lek, som blir holdt utenfor, er utfordrende. Det å snakke med ansatte og si fra til de andre foreldrene er heller ikke lett, men det er her dialogmøter kan være en av nøklene inn for en mer inkluderende og åpen barnehage. Målet med dialogmøtene er at ansatte og foreldre kan møtes og snakke sammen om et utfordrende tema som mobbing.

Mobbing kan oppleves sårbart, spesielt for dem som har barn som opplever mobbing, men også for dem som har barn som utsetter andre for mobbing. De ansatte kan også oppleve tematikken som utfordrende, og være redd for høylytt kritikk om at ansatte og barnehagen ikke gjør nok. Anklager om manglende oppfølging og konkrete tiltak kan ligge der som en stille redsel for å åpne opp for dialoger om mobbing. Det kan være lettere med enveiskommunikasjon der power point og informasjon om merking av klær er styrende for foreldre-kvelden. Det kan oppleves adskillig mer utfordrende å begi seg inn i gjensidige dialoger omkring mobbing, som kan føre til kritikk og fremme følelser som kan være utfordrende å ta imot både for foreldre og ansatte. Dialogmodellen.no beskriver gjennom tekst, podcaster og filmer hvordan du kan samtale med foreldre, kollegaer og barn når mobbing oppstår. Men dialogmøtet, som er kjernen i nettstedet, er et forebyggende tiltak mot mobbing. Her vil jeg beskrive hvordan et dialogmøte kan gjennomføres.

  1. Forberedelsene til møtet er viktig. Barnehagen kan med fordel bruke deler av et personalmøte i forkant til å forberede møte. Detaljerte beskrivelser for hvordan dette gjøres blir beskrevet på nettstedet.
  2. Introduksjonen på dialogmøtet setter tonen, og kjerneverdier løftes frem sammen med en liten kunnskapsdel omkring voksen-rollen, leken, vennskapets betydning og mobbing.
  3. Gruppedialoger. Foreldre og ansatte går så i grupper og arbeider med en case som handler om mobbing, ikke om en mobbesak. Dialogmøtet er et forebyggende tiltak.  De ansatte har i forkant valgt en av de casene som ligger ute på nettstedet, og den er utgangspunkt for dialog. Ansatte sitter sammen i grupper mellom 6-8 personer, og foreldre sitter i foreldregrupper med samme antall deltakere. De har samme case, men spørsmålene som fremmes i casene er rettet mot egen rolle og synet på de andres rolle i en mobbesak. Både gruppene med ansatte og foreldre skal komme med et konkret forslag til inkluderingsarbeid i barnehagen.  
  4. Plenumsdialogen. I plenum legger gruppene frem svar på de spørsmål som er drøftet med vekt på hva de mener er foreldres ansvar og ansattes ansvar når noen barn blir mobbet.  Hvordan foreldre og ansatte kan fremme et enda bedre samarbeid mot mobbing blir også løftet frem. Dialogen ledes av styrer og en støttespiller.
  5. Avslutningen. Plenumsdialogen skal ende opp i minst to konkrete tiltak: ett som foreldrene får ansvar for, og ett som de ansatte for ansvar for. Styrer og samarbeidsutvalget får et særskilt ansvar for å følge opp det som blir bestemt.

I evalueringen av dialogmøtene kom det frem at både ansatte og foreldre opplevde dialogmøtene svært positivt. En far sa følgende:

Fikk en aha-opplevelse over at mobbing kan allerede skje i barnehage, når barna er små. Og at jeg som forelder har mye ansvar og må snakke sammen med barnet mitt om at det ikke skal skje med noen.

Og mange av foreldrene hadde viktige dialoger omkring egen foreldrerolle som forbilde for egne og andres barn. En mor sa:

Vi snakka litt om foreldrerollen hvordan vi er hjemme, hvordan vi snakker om andre foran barna. Fra det å se på TV, kommentere folk, ja generelt sett også ellers. Tror det er viktig at vi er gode forbilder som foreldre.

Resultatene viste også at de ansatte opplevde at forventninger til egen rolle ble mer tydelig, og at de ble enda mer kjent med foreldrene:

Dialogmøte førte til at temaet ble løftet opp og jeg ble mer bevisst på egen rolle og hva jeg kan gjøre. Det er også viktig at vi fikk drøftet i fellesskap og hørt foreldrenes meninger.

Mye av tematikken i dialogene var rettet mot helt konkrete inkluderings-tiltak, for eksempel bursdagsfeiring og det å være med hjem på ettermiddagen. Her kommer også foreldres ulike forutsetninger og livsbetingelser frem. En mor sa følgende:

Det kan være ting hjemme som faktisk gjør at en ikke kan ta med andre barn hjem.

Dette sitatet går rett inn i foreldres sårbare virkelighet som kan komme frem i et dialogmøte. Denne type utsagn kom aldri uten at de andre foreldrene eller ansatte tok det imot på en anerkjennende måte. Modige foreldre som tør å dele, skaper åpenhet, forståelse og raushet for utenforskap. Dette er erfaringene fra prosjektet. Dialogene åpner, de utfordrer og de fordrer at noen grunnleggende verdier løftes frem.

Resultatet av dette arbeidet ble til en web-modell som ligger på Dialogmodellen.no

 

Referanser:

Kirves, L. & Sajaniemi, N. (2012). Bullying in early educational settings. Early Child Development and Care, 182(3-4), 383-400.

Lund, I., Helgeland, A., Nome, D., Kovač, V. B., Cameron, D. & Godtfredsen, M. (2015). Hele barnet, hele løpet; Mobbing i barnehagen. I U. i. Agder (red.). Kristiansand, Norway.

Lund, I., Helgeland,A., Kovac V.B., Nome,D., Cameron, D.L.,Godtfredsen,M. (2015). Hele barnet, hele løpet: Mobbing i barnehagen. Oslo: Foredlreutvalget for barnehager.

Perren, S. (2000). Kindergarten children involved in bullying: Social behaviour, peer relationships, and social status. Universität Bern, Basel.