Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Oppgaver (læringsaktiviteter)

I Læreplanverket finnes det konkrete kompetansemål for det rusforebyggende arbeidet for 7. og 10. trinn i fagene naturfag, samfunnsfag og kroppsøving.

I VGO er det fra skoleåret 2016/2017 kommet nye kompetansemål i flere fag. I lærerplanen for treningslære og programområdet for kokk- og servitørfag er målene og læringsaktivtene uendret.
I samråd med Hdir og Udir vurderer vi å gjøre oppdateringer i forhold til forslag til læringsaktiviteter og begrunnelser for de nye kompetansemålene.

7. ÅRSTRINN
10. ÅRSTRINN
VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
NATURFAG - Kropp og helse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • samle informasjon og tallmateriale og diskutere helseskader som kan oppstå ved bruk av ulike rusmidler.

Forslag til læringsaktivitet om kortsiktige konsekvenser 7. trinn

 • Elevene samler avisutklipp fra papirutgaver og nettaviser om ulykker, voldsepisoder og hendelser som kan være knyttet til rus.
 • Diskuter hvilke konsekvenser bruk av rusmidler kan ha for den enkelte og for samfunnet.
 • Sjekk hva statistikk sier om konsekvensene (se lenkesamling). 
 • Diskuter konsekvenser av røyking og drikking for elevenes aldersgruppe.

 

Forslag til læringsaktivitet om bruk av sosiale medier 7. trinn

 • Læreren innleder om rusmiddelbruk sett i sammenheng med bruk av sosiale medier.
 • Diskuter i grupper eller fellesskap hva som kan være negativt med å legge ut informasjon og bilder på sosiale medier.
 • Hver gruppe lager 3–4 regler for nettbruk som de mener er viktige. Klassen velger ut de reglene de mener er viktigst. Disse kan skrives på en plakat og henges opp i klasserommet. Reglene kan også sendes hjem.
SAMFUNNSFAG – Samfunnskunnskap

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • drøfte spørsmål omkring og konsekvensar av bruk og misbruk av tobakk og ulike rusmiddel

 

Forslag til læringsaktivitet om unges bruk av rusmidler 7. trinn

 • Læreren kan først be elevene i klassen skrive ned hvor mange de tror som har prøvd å røyke, drikke alkohol, og hvor mange som har drukket seg beruset i 7. klasse og i 9. klasse. 
 • Det lages tabell eller figur basert på det elevene tror, som igjen sammenlignes med data fra ungdomsundersøkelsen (finnes på sirus.no og ungdata.no). 
 • Diskuter videre resultatene, og fokuser på at flertallet i 7. og 9. klasse faktisk ikke har debutert med alkohol.

 

Forslag til læringsaktivitet om kjønn og alkohol/tobakk 7. trinn

 • Elevene kan bruke internett (eks. ungdata.no og sirus.no) for å finne utviklingen av jenters og gutters drikkemønster de siste 10 årene. Har dette endret seg? Hva kan være årsaken til en slik endring?
 • I grupper eller i samlet klasse kan man diskutere hvorfor resultatene er slik de er. Diskuter videre om det å drikke seg beruset kan ha ulike konsekvenser for jenter og gutter, og i så fall hvorfor?

 

Forslag til læringsaktivitet om påvirkning 7. trinn

 • Læreren starter timen med å spørre klassen om hva som påvirker ulike valg som skal tas, blant annet om man skal begynne å røyke, drikke alkohol, teste narkotika eller prøve dopingmidler. For å sikre at alle elevene deltar med svar, kan de først skrive ned sine svar på en lapp i forkant av diskusjonen. 
 • På bakgrunn av det som kommer frem i diskusjonene blir de ulike påvirkningsfaktorene notert på tavla og systematisert i noen hovedkategorier.
 • Elevene fordeler seg deretter på grupper, hvor hver gruppe diskuterer en av hovedkategoriene.
 • På slutten av timen samles klassen igjen, og hver gruppe refererer fra diskusjonene som har foregått. Sammen prøver elevene å bli enige om en liste over hvilke faktorer som påvirker dem mest.

 

Forslag til læringsaktivitet om gruppepress 7. trinn

 • La elevene enkeltvis eller i grupper komme med noen eksempler på hva de mener er indirekte og direkte drikkepress. Diskuter hvordan et slikt press kan oppleves i ulike situasjoner.
 • Elevene kommer med forslag gruppevis eller i samlet klasse til måter å motstå drikkepress på. 
 • Elevene tar utgangspunkt i en situasjon hvor en eller flere ungdommer blir utsatt for press, og lager et rollespill om situasjonen. Etterpå viser de ulike gruppene frem sitt rollespill for resten av klassen. Et viktig poeng er at rollespillet har en slutt som viser at det er mulig å stå imot press.
Begrunnelse for oppgaver 7. trinn

Begrunnelse for oppgaver: Naturfag – kropp og helse, 7. trinn
Det er mer hensiktsmessig å ha fokus på kortsiktige konsekvenser enn på langsiktige negative helsekonsekvenser. Et kortsiktig fokus gjør rusatferd til noe som angår de unge her og nå. Eksempler på kortsiktige konsekvenser kan være økt risiko for ulykker, vold, seksuelle overgrep eller handlinger som de angrer på i ettertid. Alle disse konsekvensene vil elevene kunne ha nytte av å diskutere i fellesskap eller i mindre grupper.

Det kan også være relevant å inkludere diskusjoner rundt bruk av sosiale medier i oppgavene. Det hender at ungdom som har drukket seg beruset blir fotografert, og at bildene senere blir lagt ut på nettet. En slik opplevelse kan være en belastning og negativt for selvbildet.

Begrunnelse for oppgaver: Samfunnsfag, 7. trinn 
Det er viktig at bruk og risikobruk av tobakk og rusmidler tar utgangspunkt i faktakunnskap slik at elevene får en realistisk oppfatning av hvordan situasjonen faktisk er blant jevnaldrende.

Foresattes og venners normer og bruk av rusmidler har betydning for alkoholbruk blant de unge. Elevene bør stille kritiske spørsmål til hva som påvirker egen atferd. Dette kan bidra til en bevissthet om påvirkning fra venner, familie, media, lokalmiljø og samfunnet generelt. Gjennom å snakke åpent om eventuelle kulturelle forskjeller som finnes i elevgruppen, kan elevene få en forståelse av at det er ulike faktorer som påvirker den enkelte ungdoms atferd og holdninger til bruk av rusmidler. Man kan også diskutere hva slags betydning alders- og salgsbegrensinger har, og hvilken betydning dette kan ha for å prøve tobakk og alkohol i ung alder.

I klassen kan man arbeide med å bevisstgjøre elevene om at det finnes både et direkte og indirekte press til å bruke alkohol eller andre rusmidler. Det er også viktig med en kritisk refleksjon omkring betydningen av å være sosiale støttespillere for hverandre.

SAMFUNNSFAG – Samfunnskunnskap

SAMFUNNSFAG – Samfunnskunnskap 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • beskrive utvikling og konsekvensar av tobakks- og rusmiddelbruk i Noreg og diskutere haldningar til rusmiddel.

 

Forslag til læringsaktivitet knyttet til utvikling og konsekvenser av rusmiddelbruk i Norge

 • Ta utgangspunkt i statistikk over utviklingstrekk i alkoholbruk, røyking og bruk av illegale rusmidler i Norge.  Informasjon finnes på sirus.no/statistikkungdata.nofolkehelseinstituttet.no og forebygging.no. La elevene parvis eller i grupper studere utviklingen og notere seg noen tanker om hvorfor de tror utviklingen har blitt slik.
 • La elevene søke informasjon om rusmiddelbruk i ulike kulturer. Hvilke  ulikheter finnes? Hvordan kan dette forstås og forklares?
 • La elevene studere og sammenligne ulike politiske partiprogram i Norge for å finne ulike synspunkter på alkohol-/ruspolitikk.
 • Korte presentasjoner av elevenes funn, diskusjon og felles oppsummering i klassen.

  

Forslag til læringsaktivitet om konsekvenser av bruk av rusmidler

 • Elevene samler/søker etter avisartikler om ulykker, voldsepisoder og hendelser som kan være knyttet til rusmiddelbruk.
 • Elevene søker opp fakta-stoff om rusmidler og konsekvenser av rusmiddelbruk.
 • Elevene diskuterer mulige konsekvenser av rusmiddelbruk for den enkelte, familiene og samfunnet.


Forslag til læringsaktivitet om bruk av sosiale medier

 • Elevene diskuterer i grupper eller plenum hvilke konsekvenser det kan ha å legge ut informasjon og bilder av seg selv knyttet til rusmiddelbruk på sosiale medier.
 • Dersom man velger gruppearbeid, kan hver gruppe lage 3–4 regler for nettbruk som de mener er viktige. Klassen velger ut de reglene de mener er viktigst. Disse kan skrives på en plakat og henges opp i klasserommet. Reglene kan også sendes hjem.


Forslag til læringsaktivitet knyttet til regulering av tilgjengelighet 

Læreren/klassen finner frem tilgjengelig statistikk og litteratur om effekten av regulering av tilgjengelighet. La elevene finne svar på:

 • Hvilke virkemidler har vi i Norge for å begrense tilgjengeligheten av rusmidler?
 • Hvilke fordeler og ulemper er det med disse virkemidlene?
 • Hva skiller Norge fra andre land på dette området?
 • Hva er formålet med alkoholloven?
 • Hvilke konsekvenser kan det få for individ, familier og samfunn om disse virkemidlene oppheves eller om det skjer en liberalisering?
 • Hvilken betydning kan reklame ha for salg og bruk av tobakk og alkohol for unge og voksne? 

Forslag til læringsaktivitet om påvirkning og holdninger

 • Gruppearbeid: 
  Hva er det som påvirker ulike valg den enkelte tar når det gjelder om man skal begynne å røyke, drikke alkohol, teste narkotika eller prøve dopingmidler? Elevene diskuterer og noterer de ulike påvirkningsfaktorene som kommer fram i gruppene.
 • Plenum: 
  Elevene refererer fra diskusjonene og alle påvirkningsfaktorene skrives på tavla.
  Plenumsdiskusjon om faktorene og hva som er de viktigste faktorene. 
KROPPSØVNING - Trening og livsstil

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 •  forklare samanhengen mellom fysisk aktivitet, livsstil og helse

 

Forslag til læringsaktivitet om fysisk aktivitet, livsstil og helse

Elevene kan undersøke følgende spørsmål – gjerne i grupper:

 • På hvilke måter kan alkohol- og rusmiddelbruk komme i veien for en sunn livsstil?
 • Hvilke regler og normer knyttet til rusmiddelbruk har ulike lokale idrettsklubber og andre frivillige organisasjoner?
 • Er reglene formulert skriftlig?
 • Finnes det sanksjoner ved eventuelle brudd på slike regler?
 • Hva mener dere selv er fornuftige regler og normer knyttet til rusmiddelbruk og idrett?  
Begrunnelse for oppgaver 10. trinn

Samfunnsfag:

Begrunnelse for oppgaver knyttet til utvikling og konsekvenser av rusmiddelbruk i Norge.

Fokus på elevenes kunnskap og holdninger står sentralt i alle fag i skolen og i målene i Læreplanens generelle del. Kunnskap om utviklingstrekk i rusmiddelbruk i Norge og kunnskap om konsekvenser av rusmiddelbruk på individ-, familie- og samfunnsnivå inngår som en naturlig del av den allmennkunnskapen elevene skal ha etter endt skolegang.

Elevene skal kunne stille kritiske spørsmål ved hva som påvirker egen atferd og holdning til ulike rusmidler. Dette kan være med på å øke bevisstheten om påvirkning fra venner, familie, media, lokalmiljø og samfunnet generelt. Gjennom å diskutere eventuelle kulturelle forskjeller som finnes i elevgruppen, vil elevene kunne få en forståelse av kulturelle faktorer som påvirker den enkelte ungdoms atferd når det gjelder holdninger og bruk av rusmidler.

Begrunnelse for oppgaver knyttet til konsekvenser ved bruk av rusmidler.

Dette kompetansemålet på ungdomstrinnet innebærer både kortsiktige og langsiktige konsekvenser ved bruk av rusmidler. Eksempler på kortsiktige konsekvenser kan være økt risiko for ulykker, vold, seksuelle overgrep eller handlinger som de angrer på i ettertid. Bruk av sosiale medier er også relevant å inkludere i oppgavene. Det er ikke uvanlig at ungdom som har drukket seg beruset blir fotografert, og at bildene senere blir lagt ut på nettet. Alle disse konsekvensene vil elevene kunne ha nytte av å diskutere i fellesskap eller i mindre grupper.

På ungdomstrinnet skal elevene også skaffe seg innsikt i de langsiktige negative helsekonsekvensene bruk av rusmidler fører med seg. Eksempler på langtidseffekter kan være avhengighet og ulike sykdommer knyttet til langvarig risikobruk av rusmidler.

Kunnskap om og forståelse av ulike alkoholpolitiske virkemidler er viktig kunnskap i et folkehelseperspektiv.

Begrunnelse for oppgaver knyttet til regulering av tilgjengelighet – virkemidler i alkohol-og rusmiddelpolitikken.

Når alkoholkonsumet i samfunnet går opp, øker også skadevirkningene i befolkningen som helhet. Det finnes ulike virkemidler som har til hensikt å begrense tilgjengeligheten. Tiltak som tilsynelatende har beskjeden virkning, men som er rettet mot mange, kan ha langt større virkning enn tiltak som har stor og målbar virkning på noen få. Et viktig mål med arbeidet med temaet rusmidler i skolen er at elevene skal forstå bakgrunnen for gjeldende lover og regler i Norge på dette området. 

 

Kroppsøving

Begrunnelse
Bruk av rusmidler har konsekvenser for idrettsprestasjoner. Rusmiddelbruk er tett forbundet med livsstil og helse. Det er viktig at elevene får kunnskap om konsekvenser ved bruk av rusmidler for kropp, psykisk helse, prestasjon og kondisjon. Kunnskap om rusmidlenes virkninger på kroppen og kunnskap om kortsiktige og langsiktige konsekvenser ved rusmiddelbruk, kan styrke elevenes forståelse av sammenhenger mellom fysisk aktivitet, livsstil og helse.

Lærerplan i psykologi- programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

- Mennsket og helse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • gjøre rede for sammenheng mellom rus og psykisk helse
 • drøfte forhold som påvirker psykisk helse særlig knyttet til ungdomskultur

I samråd med Hdir og Udir vurderer vi å gjøre oppdateringer i forhold til forslag til læringsaktiviteter og begrunnelser.

Læreplan i politikk, individ og samfunn - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

- Sosiale problemer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne;

 • gjengi teorier og årsaker til rusmiddelmisbruk og bruke teoriene til å vurdere hvordan rusmiddelmisbruk kan forebygges og behandles.

I samråd med Hdir og Udir vurderer vi å gjøre oppdateringer i forhold til forslag til læringsaktiviteter og begrunnelser.

Programfag for barne- og ungdomsarbeiderfag

NB!
Fra skoleåret 2016/2017 er opprinngelige læreplanmålet fjernet. Istedet gjelder følgende mål:

Læreplan i felles programfag Vg2 - kompetansemål - Helsefremmende arbeid: 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for de mest brukte legemiddelgruppene, forklare administrasjonsformer og de vanligste virkninger og bivirkninger. 

I samråd med Hdir og Udir vurderer vi å gjøre oppdateringer i forhold til forslag til læringsaktiviteter og begrunnelser.

Læreplan i treningslære

 - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag - kompetansemål - Trening og helse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne;

 • drøfte hvordan doping og stimulerende midler kan virke inn på helse og prestasjonsutvikling

Forslag til læringsaktiviteter

 • Hver elev skriver ned 3–5 grunner til å la være å bruke doping eller andre rusmidler med tanke på helse og prestasjonsutvikling. Etterpå går elevene sammen i grupper hvor de utarbeider en liste over de viktigste argumentene. Det gruppene kommer frem til oppsummeres i plenum.
 • Bruk av alkohol skjer av og til i forbindelse med idrett og andre fritidsaktiviteter. 
  Elevene kan undersøke: 
  - Hvilke regler og normer knyttet til rusmiddelbruk de ulike idrettsklubbene og andre frivillige    organisasjoner praktiserer. 
  - Er reglene formulert skriftlig? 
  - Finnes det sanksjoner ved eventuelle brudd på slike regler?

Etterpå kan elevene diskutere resultatet av undersøkelsen og hvilken virkning de mener slike regler og normer har på medlemmene. Elevene kan også diskutere hva de selv og lederne kan gjøre, hver for seg og sammen, for å unngå bruk av rusmidler i forbindelse med fritidsaktiviteter.

Programområde for kokk- og servitørfag

– Læreplan i felles programfag Vg2 - - kompetansemål - Servering, bransje og miljø:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne;

 • presentere, anbefale og servere mat, alkoholfrie og alkoholholdige drikkevarer
 •  drøfte etiske problemstillinger knyttet til kokk- og servitørfag og det ansvaret det innebærer å lage og tilby mat og drikke til andre

Forslag til læringsaktiviteter

 • Elevene får i oppgave å finne frem hvilke anbefalinger som helsemyndighetene i Norge gir angående helse og kosthold. 
 • Elevene og lærer diskuterer følgende problemstillinger de kan møte i arbeid som kokk og servitør: Overskjenking, aldersgrenser ved servering av alkohol, tilbud til kunder om alkoholfrie alternativ. Elevene bør diskutere skjenkestedets ansvar med hensyn til overskjenking. 
 • Elevene tar utgangspunkt i problemstillingene ovenfor og lager deretter en tegneserie, film eller tekst som illustrerer dette punktet. Produktet presenteres for medelevene etterpå.

5.   Se kommunetorget.no og h-dir.no; lenkesamling s.31

Russetid

Russetiden er ofte forbundet med vågestykker, festing og risiko for overdreven bruk av alkohol. I løpet av siste året på videregående skole vil alle være fylt 18 år, og dermed ha lov til å kjøpe og konsumere alkohol. Gjennom å fokusere på kunnskap om konsekvenser ved å drikke seg overstadig beruset, samt arbeide med holdninger knyttet til beruselse, kan man bidra til å fremme de unges «drikkekompetanse», og til å forebygge ulykker og skader.

Statistikk viser at mange voldsepisoder er knyttet til rusmiddelbruk. Hvert år skjer det også ulykker med russebiler. Det å drikke seg overstadig beruset vil kunne føre til at en havner i situasjoner man ellers ville tatt avstand fra. Kravene til russeknuter oppfordrer ofte ungdom til å utføre handlinger som de ikke ville ha utført om de var edru.

I forbindelse med russetiden opplever mange forventninger om et høyt alkoholkonsum. Forventningen kommer både fra med-elever og fra tradisjoner etablert gjennom mange tiår med russefeiring. Det er viktig at ungdommene diskuterer hvordan de konkret kan være sosiale støttespillere for hverandre, slik at de klarer å motstå press, unngå å øve press på andre og vise omsorg og støtte til medruss i situasjoner der det trengs.

Forebyggende arbeid rettet mot russen kan også føre til at flere opplever russetiden som en god og hyggelig feiring av endt skolegang. Dette fokuset bør komme tidlig, allerede når elevene begynner å snakke om russetiden og forventningene dannes.

Det er ikke utarbeidet egne kompetansemål med tanke på hvordan elevene kan håndtere denne tradisjonen. I dette støttemateriellet presenteres likevel noen forslag til hvordan skolen kan bidra til en positiv russetid.

Forslag til hvordan skolen kan bidra til en positiv russetid

 • Diskuter konsekvenser for bruk av rusmidler når man kjører bil. Elevene deles inn i grupper som skal gjennomføre rollespill som viser ulike handlinger og konsekvenser knyttet til kjøring i beruset tilstand. Gruppene velger ulike tema. For eksempel; hvordan man kan håndtere en situasjon der man er passasjer, og bilfører har drukket alkohol, eller hvordan kan man avverge at en beruset medruss setter seg bak rattet? Ta gjerne med situasjoner der sjåføren ikke vil følge råd og oppfordringer og likevel setter seg i bilen.
 • Skriv en stil om temaet russetid, hvor fokus er på det å være støttespiller og ha evne til å stå imot press fra andre. Teksten kan gjerne skrives i ulike sjangre (novelle, fagtekst, kåseri). 
 • Skoleledelsen, lærerne og russen snakker sammen om hvordan man kan skape en trygg og positiv russetid for alle. Et slikt møte kan ha som mål at alle er enige om felles regler; alle arrangement i skolens regi eller i skolens lokaler skal være rusfrie, sanksjoner for å komme beruset på skolen, samt enighet om at alle har et ansvar for å ta vare på hverandre. 
 • Skolen kan ta initiativ til et samarbeid med for eksempel utekontakt eller forebyggende politi. Disse fagpersonene kan være samtalepartnere for russen under selve feiringa, og kan også kontaktes direkte om noen er bekymret for en medruss.
Begrunnelse for oppgaver vgs.

Programfag for barne- og ungdomsarbeiderfag

Begrunnelse

I barne- og ungdomsarbeiderfag er det viktig at elevene er bevisste på at de utdanner seg til yrker der de skal være rollemodeller for yngre ungdommer. Det er derfor sentralt at de reflekterer over egen bruk og egne holdninger til rusmidler. I tillegg er det viktig at de har kunnskap om hvilke tiltak/strategier som er hensiktsmessige for forebygging rettet mot barn og unge.

Læreplan i treningslære

Begrunnelse
Bruk av rusmidler har konsekvenser for idrettsprestasjoner. Det er viktig at elevene får kunnskap om slike konsekvenser for kropp, psyke, prestasjon og kondisjon. Dette innebærer kunnskap om rusmidlenes fysiologiske virkninger på kroppen. Videre trenger de innsikt i både kortsiktige og langsiktige konsekvenser ved bruk av rusmidler, samt kunnskap om hva de ulike rusmidlene inneholder. Gjennom dette kan elevene få en forståelse av sammenhengen mellom fysisk aktivitet, livsstil og helse.

Programområde for kokk- og servitørfag

Begrunnelse

I denne bransjen trenger elevene kunnskap om regler for salg og skjenking av alkohol. De skal også kunne tilby alkoholfrie alternativer til de som ønsker det .