Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Folkehelsearbeid og rusmiddelforebygging

Ifølge Opplæringsloven § 9a-1 har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dette understrekes også i Læringsplakaten.

I Læreplanverket er det beskrevet kompetansemål knyttet til rusmiddelforebyggende arbeid.

Godt rusmiddelforebyggende arbeid er systematisk, langsiktig og kunnskapsbasert. Kunnskapsbasert arbeid i denne sammenhengen omfatter både kunnskap om forebygging og kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer.

Risikofaktorer er faktorer som øker faren for utvikling av vansker og pro­blemer, mens beskyttelsesfaktorer demper risiko for en skjevutvikling. Kunnskap om sentrale risiko- og beskyttelsesfaktorer samt evne og vilje til å handle, er av stor betydning i et forebyggende perspektiv.

Planmessig arbeid er et viktig stikkord for å lykkes. En plan for det rusmiddelforebyggende arbeidet bør inkluderes i skolens årsplaner. Alle på skolen bør ideelt sett på ulike måter involveres og inkluderes i arbeidet.  Rektor har et overordnet ansvar for å ivareta systematikk, langsiktighet og kvalitet i arbeidet.

 

Figur: En rusmiddelforebyggende skole

Læreplanverket er rammeverket for hele skolens virksomhet (jfr figuren). Forebyggende arbeid bør tilpasses skolens øvrige virksomhet og hjemles i opplæringsloven, generell del av læreplanverket og i kompetansemål i ulike trinn og fag.

Ulike problemområder som kriminalitet, vold, psykiske helseplager og rus har ofte røtter i atferdsvansker som starter tidlig. God rusforebygging handler derfor i stor grad om å forebygge og håndtere problematferd så tidlig som mulig. På den annen side handler god rusforebygging om helsefremmende innsatser, styrking av elevenes sosiale kompetanse, å hindre mobbing og utstøting samt langsiktig arbeid med å fremme et godt læringsmiljø i klassene og på skolene.

Som figuren illustrerer, er arbeidet med å fremme et godt læringsmiljø og de kunnskapsbaserte forebyggingstiltakene «grunnmur» og «reisverk» i den rusmiddelforebyggende skolen. Lærerne har en helt avgjørende rolle for at det forebyggende arbeidet skal bli vellykket. Vi vet i dag at gode elev-lærer-relasjoner er avgjørende for å forebygge problematferd. Lærernes relasjons-/samhandlingskompetanse er derfor grunnleggende viktig.

Autoritativ klasseledelse er en sentral beskyttelsesfaktor for utvikling av problematferd. Lærere som utøver autoritativ klasseledelse, kombinerer stor grad av varme og kontroll. Denne ledelsesstilen har de beste mulighetene både for god læring og god forebygging. God læring og god forebygging går således «hånd i hånd».

Når det gjelder rus som tema, er det hensiktsmessig at tiltakene baseres på dialog mellom elevene, lærere og foresatte. Eksempler på forebyggende målsettinger kan være å styrke kunnskapene om skadevirkninger av rusmidler, styrke elevenes evner til kritisk refleksjon ift rusmidler, styrke restriktive sosiale normer mot drikking i ung alder, utsette alkoholdebut og styrke positive holdninger til og forståelse for en restriktiv ruspolitikk mv.

De ulike forebyggingsinnsatsene bør iverksettes på et hensiktsmessig tidspunkt i skoleløpet, noe som både læreplanverket og forskning gir støtte for. Samarbeidet mellom hjem, skole og andre samarbeidspartnere er også viktig for å lykkes. Det bør etableres rutiner for dette samarbeidet.