Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Evaluering

Når en implementerer nye forebyggende program/tiltak eller planer, er det viktig at det også settes fokus på evaluering og evalueringsrutiner. Fullan (1992) fremhever viktigheten av det å se resultater som en sentral motivasjonsfaktor for lærerne i deres arbeid med nye tilnærminger. Implementering må sees som en prosess over tid og evaluering er derfor helt essensielt som et hjelpemiddel og korrektiv ved at det settes fokus på hva en har fått gjort, hva en har oppnådd og hva bør en jobbe mer med. Ettersom det ovenfor har vært understreket viktigheten av å implementere nye program/tiltak og planer gjennom en målrettet og systematisk tilnærming, vil det være viktig at det både etableres evalueringsrutiner og at en jobber aktivt med en videreføring av læring og kompetanseutvikling blant lærerne. Det må også legges til rette for opplæring av nye lærere, og rutiner for vedlikehold av felles målsettinger over tid.

 

Etablering av interne evalueringsrutiner

Interne evalueringsrutiner kan gjerne ta form av for eksempel halvårlige brukerevalueringer (elever og foreldre) eller regelmessige målinger av trivsel blant elevene eller omfang av atferden eller forholdene et program/tiltak har som målsetting å påvirke, for eksempel røyking eller mobbing. Erfaringer viser at fortløpende registreringer av både tiltak og endring i elevatferd kan bidra til å vedlikeholde entusiasme og kompetanse. Det kan derfor sees som naturlig at skolen etablere rutiner for evaluering både av hva som faktisk er innført/gjennomført i forhold til målsetting, i tillegg til hva en har oppnådd.

 

Vedlikeholde læring og kompetanseutvikling blant lærerne

Når en organisasjon gjennomfører et tiltak over tid, skjer det ofte en nedtrapping og utglidning av satsningen etter en stund. Tendens til avdrift eller utglidning kan for eksempel komme som følge av at lærere med viktig kompetanse på feltet slutter eller på grunn av dalende entusiasme eller mangelfull bruk av nyervervet kunnskap. For å opprettholde fokus og motivasjon over tid er det derfor viktig at skoleledelsen avsetter ressurser til videreutvikling og vedlikehold av kompetanse. Dette kan være i form av midler til kursing, motiveringsseminar eller mer langsiktig fokus på kompetanseheving. Regelmessig avsetting av tid til diskusjon, erfaringsutveksling og idémyldring blant personalet kan også bidra til å opprettholde motivasjonen og videreutvikle kompetansen i staben. I tillegg bør det avsettes tid og ressurser til opplæring av nye ansatte slik at en sikrer at også de blir et bidrag i en vedlikeholdsprosess.

 

Etablering av vedlikeholdsrutiner

Skolen møter stadig nye krav om implementering av planer, undervisningsopplegg, programmer og tiltak, og det kan oppleves som en stor utfordring å holde på det eksisterende i møte med de nye kravene. Har en tilrettelagt for en god implementeringsprosess med fokus på opplæring og kompetansebyggende strategier, etablering av samarbeidskultur og felles forståelse, og integrering i skolens virksomhet, vil dette kunne bidra til at tiltak kan vedlikeholdes med mindre intensitet etter en viss tid. Dersom en ikke har slike rutiner og slipper fokuset, vil dette ofte føre til utgliding og i verste fall at satsningen kuttes.Det kan derfor ikke understrekes nok at evaluering er et viktig fokus både i planleggingen, gjennomføringen og vedlikehold av nye planer, program og tiltak i skolen ettersom en kontinuerlig evaluering vil fortelle skolen hva de lykkes med og hvor de bør endre praksis.

 

Sammendrag av viktige forutsetninger

En aktiv skoleledelse er den viktigste forutsetningen for vellykket implementering og gjennomføring av tiltak. Ledelsen har en sentral rolle i å forberede skolen for innføring av tiltak og deretter sikre gjennomføring og vedlikehold av satsningen:

1. Forberede skolen for innføring av tiltak

 • Analysere skolens behov og sikre tilslutning fra personalet
 • Fordeling og prioritering av ressurser
 • Elevmedvirkning
 • Informere/engasjere foreldre

2. Implementeringsfasen - gjennomføringen

Fokusere på og tilrettelegge for systematisk arbeid over tid

 • Skoleledelsens rolle som tilrettelegger og oppfølger
 • Opplæring og kompetanseutvikling
 • Utvikle skolens samarbeidskultur
 • Utvikling av felles forståelse og integrering i skolens mål og planer

Gjennomføring med fokus på programlojalitet og/eller lokale tilpasninger

 • Programlojalitet kreves for program med streng struktur
 • Lokale tilpasninger fungerer best ved program med åpen struktur

3. Evaluering og vedlikehold

 • Etablere interne evalueringsrutiner
 • Evaluere gjennomføringen – hva er gjort?
 • Evaluere effekter – virker det?
 • Vedlikeholde læring og kompetanseutvikling blant lærerne
 • Opplæringsstrategier for nye ansatte
 • Etablere vedlikeholdsrutiner

Teksten er hentet fra artikkelen: Viktige forutsetninger for implementering av forebyggende innsatser i skolen (Torill Larsen og Oddrun Samdal, 2012).