Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Den krevende foreldrerollen – familiestøttende intervensjoner for barn og unge

30.05.2017 | Omtalt Vegard A. Schancke

Antologien «Den krevende foreldrerollen – familiestøttende intervensjoner for barn og unge», er del av en serie på fire bøker om utvikling, vurdering og drift av evidensbaserte innsatser innen barnevern, utdanning, helse og politikk.

Evidensbasert forskning, politikk og praksis har fått en fremtredende plass i retorikk, faglig og politisk virksomhet de seneste 20 årene. Trenden er internasjonal.

Valg av tiltak preges ofte av ideologi, faglige moteretninger og intensjoner om å virke forebyggende. I denne boka «raker» forfatterne ut et knippe innsatser med dokumenterte effekter. Forfatternes inkluderingskriterier er at intervensjonene

  • er tilgjengelige for praksisfeltet i Norge;
  • har identifisert klare mål for endring;
  • er utviklet med en tydelig forankring i sentrale teoretiske perspektiv for de typer vansker og problem innsatsen er rettet mot;
  • har en tydelig implementeringsstrategi forankret i teori om hvordan en skaper endring;
  • er evaluert i Norge med forskningsdesign av høy kvalitet;
  • har gitt resultat som er publiserte i publiseringskanaler med fagfelleordning, helst i internasjonale tidsskrift.

De fleste barn og unge som vokser opp i Norge, har gode oppvekstbetingelser og god psykisk helse. Verdens helseorganisasjon (WHO) anser psykiske lidelser som en av de største helseutfordringene i Europa. Atferdsvansker er den hyppigst forekommende psykiske vansken for barn. For barn som rammes av slike vansker, påvirkes livskvalitet og funksjonsnivå negativt. I tillegg utgjør psykiske vansker hos barn en forhøyet risiko for psykiske lidelser, rusproblem, fattigdom, marginalisering og somatisk sykdom som voksne. Kunnskapsbaserte familiestøttende innsatser kan gjøre en positiv forskjell og innrettes ofte mot å:

  • styrke relasjonen mellom voksne og barn;
  • hjelpe foreldre til å forstå barnas signaler;
  • gi foreldre kunnskap og ferdigheter som fremmer god psykisk helse hos barna;
  • styrke foreldrenes evne til å hjelpe barnet med å regulere følelser.

I Norge finnes et knippe slike tiltak og det er disse som vies omtale i denne boka:

Multisystemisk terapi (MST)
Funksjonell familieterapi
Parent Management Training – Oregon (PMTO)
De Utrolige Årene, foreldreprogrammene
Tilknytningsbasert familieterapi
ICDP – International Child Development Programme
Marte Meo som manualisert intervensjon
Treatment Foster Care Oregon

I tillegg presenteres andre familiestøttende tiltak med tilsvarende innretning og målgruppe, men der evalueringsstatus ikke vurderes å møte forfatternes utvalgskriterier. For de utvalgte programmene presenteres bakgrunn/historikk, målgruppe, innholdskomponenter og metoder, implementering og evaluering – nasjonalt og internasjonalt.

Leseren får en kompakt tekst om aktuelle og evidensbaserte familiestøttende tiltak til bruk på norsk jord. Dette er åpenbart gjennomtenkte og godt forankrede tiltak for barn, unge og familier som sliter med dagliglivet. Tiltakene er gjerne en god kombinasjon av forebygging og behandling – med fokus på endring av uhensiksmessige samhandlingsmønstre. Randomsiserte kontrollerte studier avdekker typisk små til moderate effekter av tiltakene. Mye tyder på at mange barn og familier kan få god hjelp gjennom slike tiltak. Forskning viser imidlertid at tiltakene bare når et fåtall barn. Kun omkring 3% av alle hjepetiltakene i barnevernet er som eksempel å regne som evidensbaserte, ifølge forfatterne.    

Målgruppe for boken er studenter innen pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, barnevern, sosialt arbeid og sosiologi. Tekstene retter seg naturligvis også mot ansatte innen helse-/sosialtjenestene og skole.

Om redaktørene:
Helene Eng er universitetslektor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, nord (RKBU Nord), UiT Norges arktiske universitet.

Sigrun K. Ertesvåg er professor i pedagogisk psykologi ved Nasjonalt Senter for Læringsmiljø og Atferdsforskning, UiS.

Ivar Frønes er professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO, og seniorforsker ved NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge.

John Kjøbli er forskningsleder ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør).


Boka er utgitt av Gyldendal Norsk Forlag