Hold Ctrl-tasten nede (Cmd på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lytt til tekst
Skriv ut side
Facebook
Lukk

Tips en venn om nettstedet

Din venns e-postadresse
Ditt navn
Din beskjed
(URL til nettstedet blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Send tips

Skolen – en viktig arena for forebyggende og helsefremmende arbeid

17.07.2012 | Vegard Schancke

Av: Vegard A. Schancke, seniorrådgiver KoRus-Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge (2012).

Sammendrag av artikkelen

Barn og unge tilbringer mye tid på skolen, de starter et 10-årig skoleløp som seksåringer og mange deltar i tillegg også i skolefritidsordningen (SFO) de første årene. Ved siden av foreldrene, er det lærerne som trolig har den mest kontinuerlige relasjonen til barn og unge i vårt samfunn. Fra forskning både i Norge og utlandet fremheves det at skolen bør ha en sentral rolle i det forebyggende arbeidet. Nasjonale retningslinjer fastslår videre at skolen skal fremme god helse og bidra til en positiv personlig og sosial utvikling hos elevene, og gjennom dette bidra til å forebygge rusproblematikk, psykiske problemer, kriminalitet og lignende. I tillegg finnes konkrete forebyggende målsettinger i læreplanverket. Fra tid til annen hevdes det at skolene bør fokusere på skolefagene og ikke så mye på de psykososiale forholdene. Mye tyder imidlertid på at effektive forebyggingsinnsatser kan styrke elevenes skolefaglige prestasjoner og bidra positivt i forhold til bedret læringsmiljø og styrket sosial kompetanse. 

Forebyggingstiltak bør ideelt sett favne flere av de unges livsarenaer og samspillet mellom skole og hjem er særlig viktig. Forskning viser at virkemidler som pris, regulering av tilgjengelighet og konsekvent håndhevelse av regelverk gjennom kontroller, er effektive virkemidler på rusfeltet. Forskningen på skoleprogrammer vurderes ulikt av ulike fag- og interessegrupper. Mye tyder på at såkalte multikontekst-programmer – tiltak som iverksettes på flere arenaer samtidig – med en sosial-kognitiv innretning, gir lovende resultater. 

En ny kunnskapsoppsummering som tar for seg effekter av primærforebyggende tiltak mot bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler, dokumenterer blant annet at omfattende skolebaserte tiltak mot bruk av alkohol og marihuana er effektive. Forskning viser videre at atferdsproblemer kan forebygges og reduseres gjennom endring eller moderering av kontekstuelle risikofaktorer i barnet nære oppvekst- og læringsmiljøer, særlig hjem og skole. Det finnes god kunnskap om hvilke faktorer som er sentrale risiko- og beskyttelsesfaktorer for barn og unge. Dette er forskningsbasert kunnskap som bør få solid feste i praksisfeltet. Artikkelen bygger på en litteraturgjennomgang av sentrale føringsdokumenter fra statlig hold, nyere kunnskapsoppsummeringer på feltet (rus)forebyggende virksomhet i skolen samt vitenskapelige artikler, fagbøker, doktorgradsavhandlinger og nettressurser som omhandler forebygging, tiltaks-/program- og implementeringsforskning innen nevnte felt.

Klikk på valget "Pdf-versjon" under bildet av Vegard Schancke, for fullversjon.